หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Bachelor of Management Program in Service Innovation in Tourism Industry

ทำไมต้องเรียนที่ Dusit Thani College

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Dusit Thani College เป็นกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวมายาวนาน และมีการขยายตัวไปในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนกับการทำงาน (WIL: Work Integrated Learning) 2.5 ปีในวิทยาลัย และ 1.5 ปีในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  นักศึกษาจะได้สัมผัสการเรียนรู้และการทำงานข้ามศาสตร์สาขา ได้รับการส่งเสริมให้เป็นนักคิดใหม่ทำใหม่ นักออกแบบการบริการ(Service Design) อย่างสร้างสรรค์

จุดเด่นของหลักสูตรนวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเรียนการสอนจะเน้นความผสมกลมกลืนระหว่างประสบการณ์การทำงานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน สามารถเข้าสู่อาชีพได้อย่างรวดเร็ว ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และตอบโจทย์บัณฑิตพันธ์ุใหม่ตามนโยบายการศึกษาของชาติ มีคณาจารย์เป็นโค้ช ร่วมออกแบบการเรียนเฉพาะบุคคล (Tailor-made)

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 - 19 สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2 - 6 มกราคม 2563


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตรTurn Your Passion Into Profession Learn more

logo