หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Bachelor of Management Program in Service Innovation in Tourism Industry

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ชั้นปี ค่าเล่าเรียน เทอม 1 ค่าเล่าเรียน เทอม 2
ชั้นปีที่ 1 37,990 บาท 43,970 บาท
ชั้นปีที่ 2 44,670 บาท 41,070 บาท
ชั้นปีที่ 3 35,070 บาท 43,970 บาท
ชั้นปีที่ 4 39,870 บาท 10,870 บาท
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 322,120 บาท
หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo