หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Bachelor of Management Program in Service Innovation in Tourism Industry

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : การจัดการบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ : กจ.บ. (นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : การจัดการบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : กจ.บ.(นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Management (Service Innovation in Tourism Industry)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.M. (Service Innovation in Tourism Industry)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 122 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 75 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอก 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4. การฝึกปฎิบัติภาคสนาม 1,200 ชั่วโมง 10 หน่วยกิต
- เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 หน่วยกิต
- สหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 - 19 สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2 - 6 มกราคม 2563


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตรTurn Your Passion Into Profession Learn more

logo