หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Bachelor of Management Program in Service Innovation in Tourism Industry

รายชื่อคณาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วิทยาลัยดุสิตธานี (กรุงเทพฯ)

blank

สมภพ ชาตวนิช

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วท.ม. การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม

 

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811 - 3
อีเมล
somphob.ch@dtc.ac.th

สมภพ ชาตวนิช

วท.ม. การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

มณีวรรณ ชาตวนิช

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วท.ม. การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสยาม

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811 - 3
อีเมล
maneewan.ch@dtc.ac.th

มณีวรรณ ชาตวนิช

วท.ม. การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสยาม

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

M.Sc. International Hotel Management University of Surrey, Guildford, England.

ศศ.บ. การเดินทางการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811 - 3
อีเมล
yaowaporn.le@dtc.ac.th

เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์

M.Sc. International Hotel Management University of Surrey, Guildford, England.

ศศ.บ. การเดินทางการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

กรกช มนตรีสุขศิริกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

M.Sc. International Hotel Management (Bridge course) University of Surrey, Guildford, England.

Hotel Management (Diploma) Les Roches International School of Hotel Management, Bluche, Switzerland.

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811 - 3
อีเมล
korakot.mo@dtc.ac.th

กรกช มนตรีสุขศิริกุล

M.Sc. International Hotel Management (Bridge course) University of Surrey, Guildford, England.

Hotel Management (Diploma) Les Roches International School of Hotel Management, Bluche, Switzerland.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo