หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Bachelor of Management Program in Service Innovation in Tourism Industry

รายชื่อคณาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วิทยาลัยดุสิตธานี (กรุงเทพฯ)

สมภพ ชาตวนิช

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วท.ม. การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม

 

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
somphob.ch@dtc.ac.th

สมภพ ชาตวนิช

วท.ม. การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

มณีวรรณ ชาตวนิช

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วท.ม. การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสยาม

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
maneewan.ch@dtc.ac.th

มณีวรรณ ชาตวนิช

วท.ม. การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสยาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

M.Sc. International Hotel Management University of Surrey, Guildford, England.

ศศ.บ. การเดินทางการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
yaowaporn.le@dtc.ac.th

เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์

M.Sc. International Hotel Management University of Surrey, Guildford, England.

ศศ.บ. การเดินทางการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรกช มนตรีสุขศิริกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

M.Sc. International Hotel Management (Bridge course) University of Surrey, Guildford, England.

Hotel Management (Diploma) Les Roches International School of Hotel Management, Bluche, Switzerland.

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
korakot.mo@dtc.ac.th

กรกช มนตรีสุขศิริกุล

M.Sc. International Hotel Management (Bridge course) University of Surrey, Guildford, England.

Hotel Management (Diploma) Les Roches International School of Hotel Management, Bluche, Switzerland.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ. สุวจี แตงอ่อน

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Master of Philosophy สาขาวิชา Environmental Technology
The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE). King Mongkut’s University of Technology Thonburi

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1) ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
suwajee.ta@dtc.ac.th

ผศ. สุวจี แตงอ่อน

Master of Philosophy สาขาวิชา Environmental Technology
The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE). King Mongkut’s University of Technology Thonburi

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1) ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo