ย้อนกลับ

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563
ปกวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 การพัฒนาทักษะทางด้านฟังพูดภาษาอังกฤษและความรู้ทางวัฒนธรรมโดยใช้กิจกรรมการสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานต้อนรับในโรงแรม : กรณีศึกษา : โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ ...ศรินทร์รัศม์ เสริฐปัญญา สมรรถนะของคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำในพื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราด …กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย และ ชื่นชนก โควินท์ แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้อากาศยานขนาดเล็กเป็นพาหนะในแหล่งท่องเที่ยวแถบฝั่งทะเล อันดามัน กรณีศึกษา : จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย…สุปชา เพชรโสม นวลสมร อุณหะประทีบ และ ณัฐกานต์ ผาจันทร์ กิจกรรมการตลาดในพระอารามหลวงที่มีผลต่อความตั้งใจเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทย …พระภารัตน์ ชยปฺเปโม และ ปริญ ลักษิตามาศ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน กับโอกาสในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย - การศึกษาบนพื้นฐานของการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรม เมืองราชาสถาน ประเทศอินเดีย…ปนิต ไตรโรจน์ รูปแบบการจัดการความรู้ของเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ …มณีรัตน์ สุขเกษม เกิดศิริ เจริญวิศาล และ สันติธร ภูริภักดี แนวทางยุทธศาสตร์งานแสดงสินค้าของกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย…อดิเทพ กำแพงเสรี เสรี วงษ์มณฑา และ ชุษณะ เตชคณา การพัฒนากรอบการประเมินการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้ประกอบการกิจการสปาไทย…ณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์ พูลพงศ์ สุขสว่าง และ กนก พานทอง แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง จังหวัดตราด … สุรพจน์ ณ ถลาง แนวทางการพัฒนาน้ำพุร้อนคลองฉนวนสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดสุราษฎร์ธานี …เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์ การจำลองแบบเชิงแนวคิด : การนำแนวคิดอารยสถาปัตย์ไปใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุและนักท่องเที่ยวผู้พิการ – กรณีศึกษาถนนเส้นเลียบชายหาดพัทยาเหนือถึงพัทยากลาง…ธนิสรา คณาวัฒนกุล และ สมนึก จงมีวศิน การศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บ้านม้งกิ่วกาญจน์…หัสนัย ผัดวงศ์ และ ไพฑูรย์ มนต์พานทอง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ …กิตติภัฏ ฐิโณทัย และ ณัฐฐา วินิจนัยภาค รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อสนับสนุนความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในธุรกิจการบิน …ภีมพิพัฒน์ มโนมัยกุล และ โชคชัย สุเวชวัฒนกูล โอกาสและความท้าทายของธุรกิจสปาในโรงแรมและรีสอร์ทสู่การเชื่อมโยงบริการร่วมกับ การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต…พุทธพร อักษรไพโรจน์ ณารีญา วีระกิจ ชัยนันต์ ไชยเสน และ ศศิธร สนเปี่ยม กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อขยายตลาดการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีประสิทธิผล : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา…สุติมา อ่อนแก้ว การศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการโลจิสติกส์สำหรับงานแสดงสินค้าประเภทเครื่องจักรกล และเทคโนโลยีโลหะการ …พสิษฐ์ ศักดิ์วานิชกุล และ เกิดศิริ เจริญวิศาล พฤติกรรม และความต้องการทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร…กันต์วิรุฬห์ พลูปราชญ์ และ ณัฐนรี สมิตร การศึกษากระบวนการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดคุณภาพมาตรฐานที่พักประเภทโฮมสเตย์ ในมุมมองของผู้ประกอบการโฮมสเตย์ : กรณีศึกษาโฮมสเตย์บ้านอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม…จติกา คุ้มเรือน การพัฒนาสมรรถนะทางปัญญาเชิงธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทยยุคใหม่ เพื่อผลประกอบการในยุคประเทศไทย 4.0…วิไล พึ่งผล วิโรจน์ เจษฏาลักษณ์ และ จันทนา แสนสุข การพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดอาเซียนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง…ปริญ ลักษิตามาศ นุสรา แสงอร่าม พิษณุ สันทรานันท์ ชัยพล หอรุ่งเรือง และ ศรายุทธ เล็กผลิผล เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยของผู้สำเร็จทางอาชีวศึกษากลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในยุคเศรษฐกิจแบบใหม่เพี่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้เรียนรุ่นใหม่ …รัฐ ชมภูพาน วรรณดี สุทธินรากร และ สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ การพัฒนาระบบ Online Matching ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ …กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล และ ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต…ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์ การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อยกระดับชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี…ภัทร์อาภรณ์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ และ สันติภาพ คำสะอาด ศักยภาพในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางอากาศในกลุ่มภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย …เชิดศักดิ์ มานะกิจไพศาล วีรวิทย์ พานิชไตรภพ และ พิชญ์สินี ซุ่นทรัพย์ แผนธุรกิจเพื่อสร้างนวัตกรรมและคุณค่าให้กับอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา วัตถุดิบท้องถิ่นจากจังหวัดเชียงราย หนองคาย เพชรบุรี และสุราษฎร์ธานี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ สุพาดา สิริกุตตา นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา และ ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี กัลยา สร้อยสิงห์ อิทธิพลของพฤติกรรมการสร้างคุณค่าร่วมกันที่มีต่อความพึงพอใจและภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการ สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์ แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของการจัดงานเทศกาลผลไม้ในจังหวัดระยอง กวินรัศม์ เรืองเอี่ยม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีต่อการตัดสินใจสมัครเรียนหลักสูตรด้านการประกอบอาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อชิระ สัจจธนวัต และ วิลาสินี ยนต์วิกัย การเรียนและการสอนการสื่อสารระหว่างบุคคล : มุมมองของนักศึกษาด้านการบริการ ไมร่า เมดราโน โลเรโต การวัดผลของการเรียนรู้เชิงบูรณาการ : กรณีของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม และรีสอร์ท (นานาชาติ) วิทยาลัยดุสิตธานี อมิตา อินา มารี บางโคโร อิทธิพลของสื่อรีวิวออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย แพรวไพลิน มณีขัติย์ และ พรพรหม สุธาทร การทดสอบทฤษฎีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและทุนจิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานโรงแรมและคู่มือการพัฒนาพฤติกรรม พัช พชรเสฐียร และ ดุษฎี โยเหลา แนวคิดการจัดการสถานที่จัดงานไมซ์เชิงกลยุทธ์ วัชรากร มยุรี และ เกิดศิริ เจริญวิศาล แนวทางการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณของส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการในอุตสาหกรรมบริการ อนุรักษ์ ทองขาว กลวิธีบริหารจัดการคนเก่ง : การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ นลินี พานสายตา ประวีณา คาไซ และ จตุพล จรูญโรจน์ ณ อยุธยา เล่มวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563)
ย้อนกลับ

Turn Your Passion Into Your Profession Learn more

logo

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • Strictly Necessary Cookies
    เปิดใช้งานตลอด

    These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.Read More

  • Performance Cookies

    These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance. Read More

บันทึก