หน่วยงานให้บริการนักศึกษา

แผนกกิจการนักศึกษา

ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้

  • การแนะแนวอาชีพ และประสานงานกับสถานประกอบการ
  • การผ่อนผันทหาร
  • การกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา
  • การประกันอุบัติเหตุ
  • การทำกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา
  • การให้คำปรึกษาต่างๆ และข้อมูลที่พักในเมืองพัทยา
  • การประสานงานกับผู้ปกครองของนักศึกษา

แผนกทะเบียน

ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านการลงทะเบียนเรียน การถอนรายวิชา การยื่นขอเอกสารประภทต่างๆ

แผนกการตลาดและการประชาสัมพันธ์

เป็นผู้ดูแลด้านการรับสมัครนักศึกษา การติดต่อประสานงานกับโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมและขอทำกิจกรรมที่วิทยาลัย

แผนกบริการวิชาการ

เป็นผู้ดูแลหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นประเภทต่างๆ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในการจัดฝึกอบรมในองค์กร การจัดงานจัดเลี้ยงภายในองค์กร เป็นต้น

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo