14 มาตรการสนับสนุนการเรียนการสอนและการช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 1. ทําประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และต่ออายุประกันภัยให้กับนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไปที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ระยะเวลาประกัน 1 ปี)
 2. อนุโลมให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรูปแบบปกติเพิ่มเติม ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 สําหรับนักศึกษาที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์
 3. ให้ผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน หรือขยายระยะเวลาชําระค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
 4. ยกเว้นค่าปรับกรณีเกินกำหนดการให้บริการ ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
 5. จัดส่งหนังสือให้นักศึกษา โดยยกเว้นค่าส่งไปรษณีย์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. บริการยื่นขอเอกสารที่แผนกทะเบียนผ่าน Email: registration@dtc.ac.th โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม
 7. จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการสอนออนไลน์ และขยายขีดความสามารถของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Moodle Platform) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา
 8. การจัดทำวีดีโอสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการครัว เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาทบทวนบทเรียนได้
 9. ปรับปรุงแผนการศึกษา ขยายระยะเวลาการศึกษา และการพิจารณาผลการเรียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนวิชาต่าง ๆ ได้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่วางไว้
 10. กําหนดช่องทางติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ สําหรับนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ Email: e-info@dtc.ac.th และ Official Line: DTC Student Affairs, DTC Online Support (ใส่รูป QR Code)
 11. เจรจากับหอพักในย่านวิทยาลัย เพื่อลดหรือผ่อนผันค่าเช่าให้กับนักศึกษา
 12. จัดสรรกองทุนสงเคราะห์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีงานพิเศษ เพื่อหารายได้ภายในวิทยาลัย
 13. ให้เงินยืมปลอดดอกเบี้ยเพื่อใช้ในการศึกษากรณีฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
 14. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาดพื้นที่ก่อนและหลังใช้งานเพื่อความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค และสรรหาหน้ากากอนามัยจําหน่ายในราคาย่อมเยา

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo