“ร่วมกันสร้าง” วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” กับ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นำโดยภราดา เกรียงศักดิ์ มายอด (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียน ประสานความร่วมมือในการจัดแนวทางการเรียนการสอนใหม่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวตนก่อนเข้าสู่รั้วสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โดยการลงนามความร่วมมือเพื่อช่วยกันสร้างระหว่าง 2 สถาบันในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักสูตรสาขาวิชาปฏิบัติการอาหารเบื้องต้น สาขาวิชาปฏิบัติการอาหารระดับกลาง สาขาวิชาปฏิบัติการอาหารระดับสูง สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการเบื้องต้น สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการระดับกลาง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการระดับสูง เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ที่กล่าวมา เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมของครูอีกด้วยเช่นกัน

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo