การฝึกงานของนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ประกาศ

  1. หลักสูตรไทย

1.1    นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารที่จะออกฝึกปฏิบัติภาคสนามในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,200 ชั่วโมง สำหรับการฝึกปฏิบัติภาคสนามรายวิชา Western Cuisine จำนวน 600 ชั่วโมงแรกให้เป็นการทำโครงการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project) ควบคู่กับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในบางรายวิชา ส่วนการฝึกปฏิบัติภาคสนามรายวิชา Asian Cuisine จำนวน 600 ชั่วโมงที่เหลือนั้น นักศึกษาสามารถเลือกออกฝึกปฏิบัติภาคสนามควบคู่กับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ได้ไม่เกิน 1-2 รายวิชา และต้องเลือกสถานที่ฝึกปฏิบัติภาคสนามเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น หรือเลือกออกฝึกปฏิบัติภาคสนามหลังจากจบภาคการศึกษาที่ 2/2563

1.2    นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม (รหัส 17 หรือน้อยกว่า) ที่จะออกฝึกปฏิบัติภาคสนามในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,200 ชั่วโมง สำหรับการฝึกปฏิบัติภาคสนามรายวิชา Food & Beverage จำนวน 600 ชั่วโมงแรกให้เป็นการทำโครงการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project) ควบคู่กับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในบางรายวิชา ส่วนการฝึกปฏิบัติภาคสนามรายวิชา Rooms Division จำนวน 600 ชั่วโมงที่เหลือนั้น นักศึกษาสามารถเลือกออกฝึกปฏิบัติภาคสนามควบคู่กับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ได้ไม่เกิน 1-2 รายวิชา และต้องเลือกสถานที่ฝึกปฏิบัติภาคสนามเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น หรือเลือกออกฝึกปฏิบัติภาคสนามหลังจากจบภาคการศึกษาที่ 2/2563

1.3    นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม (รหัส 19) ที่จะออกฝึกปฏิบัติภาคสนามในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,000 ชั่วโมง ให้เลื่อนไปทำการฝึกปฏิบัติภาคสนามหลังจากเหตุการณ์อยู่ในภาวะปกติ โดยให้สลับการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษา 2/2563 มาเรียนในภาคการศึกษา 1/2563 แทน

  1. หลักสูตรนานาชาติ

2.1    นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกปฏิบัติภาคสนามในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 64 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,000 ชั่วโมง สำหรับการฝึกปฏิบัติภาคสนามรายวิชา LFM4903 Kitchen Management จำนวน 500 ชั่วโมงแรกให้นักศึกษาจัดทำโครงการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project) ควบคู่กับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในบางรายวิชา ส่วนการฝึกปฏิบัติภาคสนามรายวิชา LFM4902 Thai Cuisine จำนวน 500 ชั่วโมงที่เหลือนั้น นักศึกษาสามารถเลือกออกฝึกปฏิบัติภาคสนามควบคู่กับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ได้ไม่เกิน 1 – 2 รายวิชา และต้องเลือกสถานที่ฝึกปฏิบัติภาคสนามเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น หรือจะเลือกออกฝึกปฏิบัติภาคสนามหลังจากจบภาคการศึกษาที่ 2/2563

2.2    นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ(หลักสูตรนานาชาติ)ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท(หลักสูตรนานาชาติ)ชั้นปีที่ 2 ที่จะออกฝึกปฏิบัติภาคสนามช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,000 ชั่วโมง ให้เลื่อนไปทำการฝึกปฏิบัติภาคสนาม

หลังจากเหตุการณ์อยู่ในภาวะปกติโดยให้สลับการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษา 2/2563 มาเรียนในภาคการศึกษา 1/2563 แทน

2.3    นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกปฏิบัติภาคสนามช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,000 ชั่วโมง ยังคงใช้ตารางการออกฝึกปฏิบัติภาคสนามตามกำหนดการเดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo