แนวทางการเรียนการสอน และการสอบในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)

รายวิชาภาคทฤษฎี
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน Google และ Moodle Platform โดยใช้เครื่องมือรูปแบบแตกต่างกันไปขึ้นกับอาจารย์ผู้สอน จนถึงสัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษา

รายวิชาปฏิบัติ
การสอนสาธิตจัดทำผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียวกัน โดยจัดทำทุกเมนูที่ปรากฎตามแนวลำดับการสอน เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่มีการงดการเรียนการสอนจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษา

ทั้งนี้การสอนภาคปฏิบัติในสัปดาห์ที่เหลือทั้งหมดทางวิทยาลัยจะขอเลื่อนมาจัดให้เรียนในช่วงเดือนมิถุนายน สำหรับวิทยาเขตกรุงเทพฯ และ เดือนพฤษภาคม สำหรับศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา) หลังจากการประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือไม่

การสอบในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID -19)
• วิทยาลัยจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ทุกรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถปรับการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสมตามรูปแบบการสอนที่เปลี่ยนไป ทั้งในรูปแบบของการมอบหมายงาน การสอบออนไลน์ การสอบแบบ Take Home เป็นต้น โดยยกเลิกข้อกำหนดเรื่องการเข้าชั้นเรียนร้อยละ 80
• กำหนดการสอบยังคงตามตารางเดิม คือระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ตามที่ประกาศในระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (reg.dtc.ac.th) สำหรับการสอบรายวิชาปฏิบัติจะจัดขึ้นหลังจากการเรียนปฏิบัติเสร็จสิ้นลงแล้ว (สำหรับวิทยาเขตกรุงเทพฯ)

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาติดตามการเรียนการสอนและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการสอบจากอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านอย่างสม่ำเสมอ

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo