เรียนออนไลน์ได้ฟรี กับโครงการ Thai MOOC

#เด็กการโรงแรมห้ามพลาด เรียนออนไลน์ได้ฟรี! ????
เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้กับปรากฏการการท่องเที่ยวแบบใหม่ พร้อมวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวดั้งเดิมและปัจจุบัน เพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยโครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนารายวิชาออนไลน์ระบบเปิด (Thai MOOC) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Jeju National University in the Republic of Korea (JNU) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU) และ วิทยาลัยดุสิตธานี (DTC)

เรียนฟรี คลิกเลย ????

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo