วิทยาลัยดุสิตธานี และ บ. เดเวอร์ส เทคโนโลยี่ส์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารและบริการ
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 5 จากขวา) รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” กับบริษัท เดเวอร์ส เทคโนโลยี่ส์ จำกัด นำโดยนางสาวอารียา เอมวงษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) และนายรัฐพล วงศาโรจน์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เพื่อการประสานความร่วมมือในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารและบริการ เมื่อวันก่อน

โดยข้อตกลงความร่วมมือหลักของทั้งสององค์กรในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือเพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมทางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารและบริการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแห่งการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารและบริการยุคใหม่ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้บริการวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้จากสถานการณ์การทำงานจริง และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารและบริการรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ

นอกเหนือจากนั้นวิทยาลัยดุสิตธานียังมีความพร้อมในการจัดให้มีการบริการวิชาการ การให้คำปรึกษา การฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการครัวและบุคลากร ศิลปะการประกอบอาหาร ตลอดจนคิดค้น วิจัย และพัฒนาเมนูอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งสองฝ่าย รวมทั้งการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าของวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมงานในบริษัท เดเวอร์ส เทคโนโลยี่ส์ จำกัดต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo