วิทยาลัยดุสิตธานี และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในระดับชาติและระดับสากล นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ” กับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นพันธมิตรร่วมกันพัฒนาทางวิชาการ เพื่อการสร้างศักยภาพและความยั่งยืนให้กับการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคธุรกิจด้านอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว และที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันก่อน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวโน้มและทิศทางของตลาดที่เปลี่ยนไปนำมาซึ่งการพัฒนาของธุรกิจนี้อย่างมากมายต่อไปในอนาคต และสืบเนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจนี้ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัด ทำให้เกิดความต้องการบุคลลากรที่มี

ความรู้ความสามารถและทักษะ ในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และวิทยาลัยดุสิตธานี โดยมีการตกลงที่จะแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นเครือข่ายร่วมกันเพื่อการจัดการเรียนการสอนในด้านอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น ระหว่างกันโดยทั้งสองสถาบันที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหรือบุคลากร

และด้วยการจัดการความร่วมมือที่ได้แสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ในครั้งนี้ ทั้งสองสถาบันจะได้มุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาบุคลกรที่มีศักยภาพเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และทำงานในแขนงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์
☎ โทรศัพท์ 02 721 7811 – 3
✎ อีเมล pr.pr@dtc.ac.th

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo