ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนการศึกษาไมซ์ (MICE)

ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา พร้อมด้วยสถาบันอุดมศึกษาอีก 7 แห่ง เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน “โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC – MICE Academic Cluster)” กับนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEP เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรไมซ์ภาคการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาตรฐาน ณ อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมทั้ง 8 แห่งประกอบไปด้วย วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กล่าวว่า “จากการผนึกกำลังร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมในวันนี้ซึ่งรวมไปถึง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ด้วยนั้น จะเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมการจัดประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติของประเทศไทย หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE: Meeting, Incentive, Conversation and Exhibitions) และส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมในทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกคาดว่าจะสร้างบุคลากรไมซ์ที่มีคุณภาพให้กับภาคตะวันออกในปี 2563 ได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5,000 คนต่อปี และจะสามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจไมซ์และความต้องการบุคลากรของผู้ประกอบการไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างชัดเจนมากขึ้นอย่างแน่นอน”

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo