ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สำหรับทุน 6 โครงการดังนี้

  1. ทุนการศึกษาพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ทุนการศึกษาเต็มจำนวนของค่าเล่าเรียน
  2. ทุนการศึกษาพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ทุนการศึกษาร้อยละ 50 ของค่าเล่าเรียน
  3. ทุนการศึกษาท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ทุนการศึกษาร้อยละ 50 ของค่าเล่าเรียน
  4. ทุนการศึกษาดุสิตธานี ทุนการศึกษาเต็มจำนวนของค่าเล่าเรียน
  5. ทุนการศึกษาดุสิตธานี ทุนการศึกษาร้อยละ 50 ของค่าเล่าเรียน
  6. ทุนการศึกษานักกิจกรรมและกีฬาดีเด่น ทุนการศึกษาร้อยละ 50 ของค่าเล่าเรียน

โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ได้ที่นี่

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo