Dusit Thani College ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 26

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Dusit Thani College นำโดยดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดงานฉลองวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย “ก้าวเข้าสู่ปีที่ 26 อย่างมีคุณภาพ” พร้อมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในงานยังมีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ และชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์แก่บุคลากร มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และมอบเข็มกลัดทองพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ก้าวต่อไปของ Dusit Thani College ในปีที่ 26 นี้ เรายังคงมุ่งมั่นปฏิบัติตามพันธกิจ และจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้นั้น คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการด้วยหลักสูตร การสอนที่ถูกปรับปรุง พัฒนาให้ทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ด้วยการบริหารจัดการในเชิงรุก

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo