หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เทอมปีที่ 1ปีที่ 2
เทอม 151,000 บาท51,000 บาท
เทอม 251,000 บาท51,000 บาท
เทอม 351,000 บาท
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 255,000 บาท
หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* สามารถแบ่งจ่ายค่าเรียนได้ 5 เทอม โดยไม่มีดอกเบื้ย และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo