หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เทอม ปีที่ 1 ปีที่ 2
เทอม 1 51,000 บาท 51,000 บาท
เทอม 2 51,000 บาท 51,000 บาท
เทอม 3 51,000 บาท
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 255,000 บาท
หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* สามารถแบ่งจ่ายค่าเรียนได้ 5 เทอม โดยไม่มีดอกเบื้ย และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo