หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : MBA

กลุ่มวิชา

  • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ
  • กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม  (สนับสนุนโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

วิชาบังคับ

ครบทุกศาสตร์การเรียนรู้สำหรับนักบริหารเพื่อการเป็นผู้นำในธุรกิจบริการ ทั้งการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล นวัตกรรมการตลาดเชิงกลยุทธ์ การจัดการการดำเนินงานการเงินของธุรกิจ การวิจัยเชิงนวัตกรรมทางธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีเพื่อการนำไปใช้พัฒนาธุรกิจได้อย่างมีกลยุทธ์ สามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เพื่อการพัฒนาแผนการตลาดได้เปรียบคู่แข่งขันในโลกยุคดิจิทัล พร้อมเพิ่มทักษะในการตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน สามารถประยุกต์ผลจากการวิจัยมาใช้ในการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อความสำเร็จการธุรกิจอย่างยั่งยืนครบทุกมิติ

วิชาเลือก กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ

เพิ่มความเชี่ยวชาญด้วยการศึกษาในรายวิชา การจัดการธุรกิจการบริการ กลยุทธ์เพื่อการแข่งขันในธุรกิจบริการ การจัดการวิกฤตในธุรกิจการบริการ การจัดการและวางแผนกิจกรรมพิเศษ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจการบริการ และการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในธุรกิจการบริการ เพื่อความลุ่มลึกในการใช้เครื่องมือในการจัดการธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ และโดดเด่นในอุตสาหกรรมการบริการ สร้างความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

วิชาเลือก กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

เพิ่มความเชี่ยวชาญด้วยการศึกษาในรายวิชา  ความคิดสร้างสรรค์ของนวัตกรรมทางธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  การพัฒนาแผนธุรกิจ  ภาวะผู้นำและจริยธรรมในธุรกิจระดับท้องถิ่นและระดับโลก  เพื่อเสริมทักษะ และความมั่นใจในการออกแบบ สร้าง และพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต

ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

  • เรียนและแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์จริงในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ผ่านการคัดสรรโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ในกลุ่มรายวิชาเลือก
  • โอกาสเข้าร่วม Field Trip, Company Visit หรือ กิจกรรม Start-Up ต่างๆ ที่จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษา ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต
2. วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์ 16 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต
2. วิชาเลือก 24 หน่วยกิต
3. การค้นคว้าอิสระ 4 หน่วยกิต
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

255,000 บาท (แบ่งจ่าย 5 เทอม)

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง เรียน 1 วันต่อสัปดาห์ (วันเสาร์)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 กันยายน – ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 มกราคม – เมษายน
ภาคเรียนที่ 3 พฤษภาคม – สิงหาคม


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตรTurn Your Passion Into Profession Learn more

logo