หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ)

Master of Business Administration Program (Hospitality Business Management Concentration)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.B.A.

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

วิชาบังคับ

ครบทุกศาสตร์การเรียนรู้สำหรับนักบริหารเพื่อการเป็นผู้นำในธุรกิจบริการ ทั้งการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล นวัตกรรมการตลาดเชิงกลยุทธ์ การจัดการการดำเนินงานการเงินของธุรกิจ การวิจัยเชิงนวัตกรรมทางธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีเพื่อการนำไปใช้พัฒนาธุรกิจได้อย่างมีกลยุทธ์ สามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เพื่อการพัฒนาแผนการตลาดได้เปรียบคู่แข่งขันในโลกยุคดิจิทัล พร้อมเพิ่มทักษะในการตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน สามารถประยุกต์ผลจากการวิจัยมาใช้ในการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อความสำเร็จการธุรกิจอย่างยั่งยืนครบทุกมิติ

วิชาเลือก กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ

เพิ่มความเชี่ยวชาญด้วยการศึกษาในรายวิชา การจัดการธุรกิจการบริการ กลยุทธ์เพื่อการแข่งขันในธุรกิจบริการ การจัดการวิกฤตในธุรกิจการบริการ การจัดการและวางแผนกิจกรรมพิเศษ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจการบริการ และการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในธุรกิจการบริการ เพื่อความลุ่มลึกในการใช้เครื่องมือในการจัดการธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ และโดดเด่นในอุตสาหกรรมการบริการ สร้างความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า48 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ20 หน่วยกิต
2. วิชาเลือก12 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์16 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า48 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ20 หน่วยกิต
2. วิชาเลือก24 หน่วยกิต
3. การค้นคว้าอิสระ4 หน่วยกิต
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

250,000 บาท (แบ่งจ่าย 5 เทอม)

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง เรียน 1 วันต่อสัปดาห์ (วันเสาร์)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 กันยายน – ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 มกราคม – เมษายน
ภาคเรียนที่ 3 พฤษภาคม – สิงหาคม


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตร
  • กรุณากรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo