หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยดุสิตธานี

ดร. วิลาสินี ยนต์วิกัย

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บธ.ด. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

บธ.ม. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
wilasinee.yo@dtc.ac.th

ดร. วิลาสินี ยนต์วิกัย

บธ.ด. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

บธ.ม. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลwilasinee.yo@dtc.ac.th

ดร. คาล จามรมาน

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Ph.D. Business Administration
Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University

บธ.ม. บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
karl.ja@dtc.ac.th

ดร. คาล จามรมาน

Ph.D. Business Administration
Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University

บธ.ม. บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลkarl.ja@dtc.ac.th

ดร. ณัฐนรี สมิตร

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการจัดการภาคบริการ (ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
natnaree.sm@dtc.ac.th

ดร. ณัฐนรี สมิตร

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการจัดการภาคบริการ (ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลnatnaree.sm@dtc.ac.th

ดร. สุพิชา บูรณะวิทยาภรณ์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติ,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยนานาชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(ภาคภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
suphicha.bo@dtc.ac.th

ดร. สุพิชา บูรณะวิทยาภรณ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติ,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยนานาชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(ภาคภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลsuphicha.bo@dtc.ac.th

อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ
วิทยาลัยดุสิตธานี

ดร. ศิริพงศ์ รักใหม่

ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์
(เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์, 2542

ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
siripong.ru@dtc.ac.th

ดร. ศิริพงศ์ รักใหม่

ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์
(เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์, 2542

ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลsiripong.ru@dtc.ac.th

ดร. ประวีณา คาไซ

Ph.D. – Human Resource and Organization Development (International Program), NIDA

Master of Science – Human Resource Development, Pittsburg State University

Bachelor of Business Administration – General Management, Assumption University

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
praweena.ka@dtc.ac.th

ดร. ประวีณา คาไซ

Ph.D. – Human Resource and Organization Development (International Program), NIDA

Master of Science – Human Resource Development, Pittsburg State University

Bachelor of Business Administration – General Management, Assumption University

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลpraweena.ka@dtc.ac.th

ผศ. ดร. วาทิต อินทุลักษณ์

Doctor of Philosophy Program in Development Administration Graduate School of Public Administration NIDA, 2014

Master’s Degree in Business Australian National University, Canberra, Australia, 2008

Master’s Degree in Business Administration, Burapha University, Thailand, 2005

Bachelor’s Degree in Business Administration (Management), Sripatum University, 2001

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
watit.in@dtc.ac.th

ผศ. ดร. วาทิต อินทุลักษณ์

Doctor of Philosophy Program in Development Administration Graduate School of Public Administration NIDA, 2014

Master’s Degree in Business Australian National University, Canberra, Australia, 2008

Master’s Degree in Business Administration, Burapha University, Thailand, 2005

Bachelor’s Degree in Business Administration (Management), Sripatum University, 2001

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลwatit.in@dtc.ac.th

ดร. ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล

Doctor of Philosophy (Integrated Tourism Management) Graduate School of Tourism Management, National Institute of Development Administration (NIDA), 2018

Master of Arts (International Tourism and Hotel Management) Southern Cross University, NSW, Australia, 2011

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
nathsinee.ch@dtc.ac.th

ดร. ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล

Doctor of Philosophy (Integrated Tourism Management) Graduate School of Tourism Management, National Institute of Development Administration (NIDA), 2018

Master of Arts (International Tourism and Hotel Management) Southern Cross University, NSW, Australia, 2011

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลnathsinee.ch@dtc.ac.th

Turn Your Passion Into Your Profession Learn more

Contact us!
Campus Tour!
Follow us!
logo

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • Strictly Necessary Cookies
    เปิดใช้งานตลอด

    These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.Read More

  • Performance Cookies

    These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance. Read More

บันทึก