หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยดุสิตธานี

ดร. วิลาสินี ยนต์วิกัย

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บธ.ด. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

บธ.ม. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
wilasinee.yo@dtc.ac.th

ดร. วิลาสินี ยนต์วิกัย

บธ.ด. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

บธ.ม. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร. คาล จามรมาน

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Ph.D. Business Administration
Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University

บธ.ม. บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
karl.ja@dtc.ac.th

ดร. คาล จามรมาน

Ph.D. Business Administration
Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University

บธ.ม. บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร. พรพรหม สุธาทร

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Ph.D. Management Studies
International College, National Institute of Development Administration

บธ.ม. การตลาด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
pornprom.su@dtc.ac.th

ดร. พรพรหม สุธาทร

Ph.D. Management Studies
International College, National Institute of Development Administration

บธ.ม. การตลาด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร. ณัฐนรี สมิตร

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการจัดการภาคบริการ (ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
natnaree.sm@dtc.ac.th

ดร. ณัฐนรี สมิตร

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการจัดการภาคบริการ (ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร. สุพิชา บูรณะวิทยาภรณ์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติ,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยนานาชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(ภาคภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
suphicha.bo@dtc.ac.th

ดร. สุพิชา บูรณะวิทยาภรณ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติ,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยนานาชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(ภาคภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ
วิทยาลัยดุสิตธานี

ดร. ศิริพงศ์ รักใหม่

ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์
(เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์, 2542

ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
siripong.ru@dtc.ac.th

ดร. ศิริพงศ์ รักใหม่

ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์
(เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์, 2542

ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร. ประวีณา คาไซ

Ph.D. – Human Resource and Organization Development (International Program), NIDA

Master of Science – Human Resource Development, Pittsburg State University

Bachelor of Business Administration – General Management, Assumption University

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
praweena.ka@dtc.ac.th

ดร. ประวีณา คาไซ

Ph.D. – Human Resource and Organization Development (International Program), NIDA

Master of Science – Human Resource Development, Pittsburg State University

Bachelor of Business Administration – General Management, Assumption University

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ. ดร. วาทิต อินทุลักษณ์

Doctor of Philosophy Program in Development Administration Graduate School of Public Administration NIDA, 2014

Master’s Degree in Business Australian National University, Canberra, Australia, 2008

Master’s Degree in Business Administration, Burapha University, Thailand, 2005

Bachelor’s Degree in Business Administration (Management), Sripatum University, 2001

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
watit.in@dtc.ac.th

ผศ. ดร. วาทิต อินทุลักษณ์

Doctor of Philosophy Program in Development Administration Graduate School of Public Administration NIDA, 2014

Master’s Degree in Business Australian National University, Canberra, Australia, 2008

Master’s Degree in Business Administration, Burapha University, Thailand, 2005

Bachelor’s Degree in Business Administration (Management), Sripatum University, 2001

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร. ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล

Doctor of Philosophy (Integrated Tourism Management) Graduate School of Tourism Management, National Institute of Development Administration (NIDA), 2018

Master of Arts (International Tourism and Hotel Management) Southern Cross University, NSW, Australia, 2011

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
nathsinee.ch@dtc.ac.th

ดร. ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล

Doctor of Philosophy (Integrated Tourism Management) Graduate School of Tourism Management, National Institute of Development Administration (NIDA), 2018

Master of Arts (International Tourism and Hotel Management) Southern Cross University, NSW, Australia, 2011

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548

รายละเอียดเพิ่มเติม

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo