หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยดุสิตธานี

blank

ดร. วิลาสินี ยนต์วิกัย

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บธ.ด. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

บธ.ม. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
wilasinee.yo@dtc.ac.th

ดร. วิลาสินี ยนต์วิกัย

บธ.ด. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

บธ.ม. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

ดร. คาล จามรมาน

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Ph.D. Business Administration
Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University

บธ.ม. บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
karl.ja@dtc.ac.th

ดร. คาล จามรมาน

Ph.D. Business Administration
Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University

บธ.ม. บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

ดร. พรพรหม สุธาทร

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Ph.D. Management Studies
International College, National Institute of Development Administration

บธ.ม. การตลาด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
pornprom.su@dtc.ac.th

ดร. พรพรหม สุธาทร

Ph.D. Management Studies
International College, National Institute of Development Administration

บธ.ม. การตลาด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

ดร. ณัฐนรี สมิตร

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วท.ด. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

B.A. Bachelor of arts, International College for Sustainability Studies, Major: Ecotourism and Hospitality Management, Srinakharinwirot University

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
natnaree.sm@dtc.ac.th

ดร. ณัฐนรี สมิตร

วท.ด. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

B.A. Bachelor of arts, International College for Sustainability Studies, Major: Ecotourism and Hospitality Management, Srinakharinwirot University

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

ดร. สุพิชา บูรณะวิทยาภรณ์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Ph.D. Management International College                    National Institute of Development Administration

M.B.A.  Business Modeling and Analysis
Mahidol University International College

B.B.A. Marketing
Thammasat Business School

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
suphicha.bo@dtc.ac.th

ดร. สุพิชา บูรณะวิทยาภรณ์

Ph.D. Management International College                    National Institute of Development Administration

M.B.A.  Business Modeling and Analysis
Mahidol University International College

B.B.A. Marketing
Thammasat Business School

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ
วิทยาลัยดุสิตธานี

blank

ดร. ศิริพงศ์ รักใหม่

ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์
(เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์, 2542

ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
siripong.ru@dtc.ac.th

ดร. ศิริพงศ์ รักใหม่

ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์
(เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์, 2542

ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

ดร. ประวีณา คาไซ

Ph.D. (Human Resource and Organization Development)
National Institute of Development  Administration (NIDA), 2018

Ed.S. (Industrial Education) Pittsburg State University, 1997

M.Sc. (Human Resource Development) Pittsburg State University, 1996

B.B.A. (General Management) Assumption University, 1993

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
praweena.ka@dtc.ac.th

ดร. ประวีณา คาไซ

Ph.D. (Human Resource and Organization Development)
National Institute of Development  Administration (NIDA), 2018

Ed.S. (Industrial Education) Pittsburg State University, 1997

M.Sc. (Human Resource Development) Pittsburg State University, 1996

B.B.A. (General Management) Assumption University, 1993

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

ผศ. ดร. วาทิต อินทุลักษณ์

Doctor of Philosophy Program in Development Administration Graduate School of Public Administration NIDA, 2014

Master’s Degree in Business Australian National University, Canberra, Australia, 2008

Master’s Degree in Business Administration, Burapha University, Thailand, 2005

Bachelor’s Degree in Business Administration (Management), Sripatum University, 2001

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
watit.in@dtc.ac.th

ผศ. ดร. วาทิต อินทุลักษณ์

Doctor of Philosophy Program in Development Administration Graduate School of Public Administration NIDA, 2014

Master’s Degree in Business Australian National University, Canberra, Australia, 2008

Master’s Degree in Business Administration, Burapha University, Thailand, 2005

Bachelor’s Degree in Business Administration (Management), Sripatum University, 2001

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

ดร. ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล

Doctor of Philosophy (Integrated Tourism Management) Graduate School of Tourism Management, National

Institute of Development Administration (NIDA), 2018

Master of Arts (International Tourism and Hotel Management) Southern Cross University, NSW, Australia, 2011

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
ืnathsinee.ch@dtc.ac.th

ดร. ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล

Doctor of Philosophy (Integrated Tourism Management) Graduate School of Tourism Management, National

Institute of Development Administration (NIDA), 2018

Master of Arts (International Tourism and Hotel Management) Southern Cross University, NSW, Australia, 2011

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548

รายละเอียดเพิ่มเติม

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo