หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

รายชื่อคณาจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยดุสิตธานี (กรุงเทพฯ)

ดร. พุฒิธร จิรายุส

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Ph.D. Business Administration
Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University

M.B.A. Business Administration
Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

B.B.A. Business Administration
American Intercontinental University (London Campus), UK

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
puttithorn.ji@dtc.ac.th

ดร. พุฒิธร จิรายุส

Ph.D. Business Administration
Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University

M.B.A. Business Administration
Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

B.B.A. Business Administration
American Intercontinental University (London Campus), UK

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร. คาล จามรมาน

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Ph.D. Business Administration
Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University

บธ.ม. บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
karl.ja@dtc.ac.th

ดร. คาล จามรมาน

Ph.D. Business Administration
Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University

บธ.ม. บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ. ดร. แสงจันทร์ กันตะบุตร

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Ph.D. International Business
Asian Institute of Technology

M.B.A. Finance and Marketing
University of Wisconsin, USA

B.Acc. Accounting
Chiangmai University

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
sangchan.ka@dtc.ac.th

รศ. ดร. แสงจันทร์ กันตะบุตร

Ph.D. International Business
Asian Institute of Technology

M.B.A. Finance and Marketing
University of Wisconsin, USA

B.Acc. Accounting
Chiangmai University

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร. วิลาสินี ยนต์วิกัย

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บธ.ด. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

บธ.ม. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
wilasinee.yo@dtc.ac.th

ดร. วิลาสินี ยนต์วิกัย

บธ.ด. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

บธ.ม. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร. พรพรหม สุธาทร

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Ph.D. Management Studies
International College, National Institute of Development Administration

บธ.ม. การตลาด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
pornprom.su@dtc.ac.th

ดร. พรพรหม สุธาทร

Ph.D. Management Studies
International College, National Institute of Development Administration

บธ.ม. การตลาด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร. มัศศรณ์ กิจบำรุง

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Ph.D. Human Resource and Organizational Development
National Institute of Development Administration

M.B.A. Finance
Ramkhamhaeng University

B.A. Accounting
Assumption University

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
matsorn.ki@dtc.ac.th

ดร. มัศศรณ์ กิจบำรุง

Ph.D. Human Resource and Organizational Development
National Institute of Development Administration

M.B.A. Finance
Ramkhamhaeng University

B.A. Accounting
Assumption University

รายละเอียดเพิ่มเติม

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo