หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Business Administration Programme in Professional Culinary Arts (Joint Programme between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชั้นปี ค่าเล่าเรียน เทอม 1 ค่าเล่าเรียน เทอม 2
ชั้นปี 1 144,790 บาท 135,070 บาท
ชั้นปี 2 135,470 บาท 135,070 บาท
ชั้นปี 3 135,570 บาท 135,070 บาท
ชั้นปี 4 135,470 บาท 135,070 บาท
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 1,091,480 บาท
หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo