หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Business Administration Programme in Professional Culinary Arts (Joint Programme between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Professional Culinary Arts (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิต (ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): บธ.บ. (ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Professional Culinary Arts)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.B.A. (Professional Culinary Arts)

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

(หลักสูตรโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี)    blank

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพมีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาหารตะวันตก อาหารไทย และเบเกอรี่ บัณฑิตจะได้เรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการประกอบอาหารให้มีรสชาติ รสนิยมที่หลากหลาย รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการประกอบอาหารเพื่อให้อาหารและขนมมีความโดดเด่นในรสชาติ และมีศิลปะในการตกแต่งอาหาร  มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และนำมาพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ด้านการประกอบอาหารโดยใช้วัสดุจากท้องถิ่นไปสู่มาตรฐานสากล  บัณฑิตจะได้รับการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพจากประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติภาคสนามจากสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร การจัดการภัตตาคารและการบริหารจัดการครัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เมื่อบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถประกอบอาหาร และรักษาศิลปะการประกอบอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับอาหารอันจะทำให้สังคมเจริญรุ่งเรือง

ชั้นปีที่ 1: ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิต และศิลปะการประกอบอาหารระดับพื้นฐาน

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ด้านการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการประกอบธุรกิจ หลักการเข้าสังคมและการมีจิตบริการ มีสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรมจริธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การเรียนรู้พื้นฐานการเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช้วัตถุดิบ การชั่งตวงวัดวัตถุดิบ การหั่นวัตถุดิบประเภทต่าง ๆ  เทคนิคการประกอบอาหารตะวันตก และการตกแต่งอาหารระดับพื้นฐาน รายวิชาที่กำหนดให้ศึกษาประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักการสื่อสาร การให้บริการอย่างสุภาพอ่อนน้อม การสื่อสารภาษาไทย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ  หลักสุขอนามัย และสุขาภิบาลการประกอบอาหาร หลักโภชนาการ รวมไปถึงการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการประกอบอาหารระดับพื้นฐาน

ชั้นปีที่ 2: หลักการบริหารธุรกิจ และการประกอบอาหารระดับกลาง

นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการบริหารธุรกิจซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารธุรกิจ ได้แก่ การศึกษาหลักการบัญชีธุรกิจและการเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์  หลักเศรษศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ ซึ่งรายวิชาเหล่านี้จะสามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้นักศึกษายังได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการภัตตาคาร และงานบาร์ รวมทั้งการประกอบอาหาร และการทำขนมอบ เบเกอรี่ในระดับกลาง  รายวิชาที่กำหนดให้ศึกษาประกอบด้วย บัญชีธุรกิจและการเงิน การตลาดสร้างสรรค์สำหรับอุตสาหกรรมบริการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับงานอุตสาหกรรมบริการ หลักกฎหมาย หลักเศรษฐศาสตร์ การประกอบอาหารตะวันตกระดับกลางประเภทอาหารทะเล อาหารสัตว์ปีก และเนื้อสัตว์ การประกอบอาหารที่ให้บริการในภัตตาคาร การประกอบอาหารประเภทเย็น ได้แก่ สลัด ออเดิร์ฟ อาหารเรียกน้ำย่อย คานาเป้ และการตกแต่งอาหารสำหรับเสิร์ฟ และการทำขนมอบ ขนมปังแบบฝรั่งเศส ขนมหวานแบบเย็นและร้อน

ชั้นปีที่ 3: วางแผนรายการอาหาร การจัดเลี้ยง การบริหารจัดการธุรกิจภัตตาคาร การทำขนมหวานระดับสูง และการฝึกปฏิบัติภาคสนาม

การบริหารธุรกิจภัตตาคาร หรือการจัดการครัวให้สำเร็จได้ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการวางแผนรายการอาหาร ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการออกแบบรายการอาหาร การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า  การออกแบบรายการอาหารให้เหมาะสมกับรูปแบบการให้บริการ และลักษณะครัว ตลอดจนการศึกษาวิธีการคำนวณต้นทุนรายการอาหาร การวางแผนการประกอบอาหารเพื่องานจัดเลี้ยง การจัดการธุรกิจภัตตาคาร และจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำเบเกอรี่ขั้นสูงโดยนำน้ำตาล ช็อกโกแลตมาประดิษฐ์และตกแต่งขนม และการเรียนรู้วิธีการทำขนมหวานรูปแบบใหม่ ๆ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติภาคสนามเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหารตะวันตก เพสตรี้และเบเกอรี่ ในสถานประกอบการจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 1,000 ชั่วโมง

ชั้นปีที่ 4: การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเป็นผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการคอฟฟี่ช็อป

การดำเนินธุรกิจด้านภัตตาคาร ร้านอาหาร หรือการเริ่มทำธุรกิจมีการแข่งขันสูง นักศึกษาจึงจำเป็นต้องเรียนรู้การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารกำหนดทิศทางของธุรกิจ วิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกภายในองค์กร เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และก่อให้เกิดความได้เปรียบจากคู่แข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ หรือการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ  ภาคปฏิบัตินักศึกษาจะได้เรียนรู้การบริหารจัดการคอฟฟี่ช็อป โดยนำความรู้ที่ได้รับการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการเปิดร้านอาหารเพื่อจำหน่ายทั้งอาหารตะวันตก เบเกอรี่และขนมอบตลอดจนเครื่องดื่มโดยให้บริการภายในวิทยาลัย  และการฝึกปฏิบัติภาคสนามด้านอาหารไทย การจัดการภัตตาคารและการครัวในสถานประกอบการโรงแรม จำนวน 1,000 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
136 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 87 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอก 55 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4. การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 12 หน่วยกิต

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 - 13 สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2 - 6 มกราคม 2563


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตร
  • กรุณากรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo