หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (นานาชาติ)

Bachelor of Business Administration Programme in Hotel and Resort Management (International)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท

ชั้นปี ค่าเล่าเรียน เทอม 1 ค่าเล่าเรียน เทอม 2
ชั้นปี 1 159,790 บาท 150,070 บาท
ชั้นปี 2 150,470 บาท 150,070 บาท
ชั้นปี 3 150,470 บาท 150,070 บาท
ชั้นปี 4 150,470 บาท 150,070 บาท
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 1,211,480 บาท
หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo