หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (นานาชาติ)

Bachelor of Business Administration Programme in Hotel and Resort Management (International)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Resort Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Hotel and Resort Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Hotel and Resort Management)

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

(รับรองโดย โรงเรียนการโรงแรมโลซาน École hôtelière de Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)      

ความกวดขันทางวิชาการเป็นหลักสำคัญของหลักสูตรปริญญาตรีระดับนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท ซึ่งได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์ มีปรัชญาที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร สามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมบริการด้านนี้ให้มีคุณภาพ หลักนี้สูตรประกอบไปด้วยแปดภาคการศึกษา สลับกันระหว่างการศึกษาภาคทฤษฏีในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในสถานที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อประสบการณ์ทางวิชาการที่หลากหลายและครอบคลุม โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์แบบ 360 องศา: นักศึกษาจะได้รับความรู้ พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพและพัฒนาความคิดทางด้านการบริการที่แท้จริง  เมื่อถึงปลายปีการศึกษาที่สี่ นักศึกษาจะได้ทำโครงงานที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตการทำงานจริงในอุตสาหกรรมบริการ นอกจากนี้ ยังมีการฝึกงานภาคสนามสองครั้ง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ของวิทยาลัย วิชาภาคปฏิบัตินี้ถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของหลักสูตรด้วยเช่นกัน

หลักสูตรการศึกษานี้ถือเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารและความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบริการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ยกตัวอย่างเช่น ในตำแหน่งผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ผู้บริหารงานแผนกแม่บ้าน ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการห้องอาหาร ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ไปจนถึงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไป และเหล่านี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างตำแหน่งงานในเบื้องต้นที่รองรับผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษายังสามารถใช้ความรู้เพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจส่วนตัวในภาคอุตสาหกรรมบริการได้อีกเช่นกัน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมดำเนินงานและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก โรงเรียนการโรงแรมโลซาน (École hôtelière de Lausanne) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนการโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยโรงเรียนการโรงแรมโลซาน (École hôtelière de Lausanne) จะเข้ามามีบทบาทในการควบคุมมาตรฐานระดับนานาชาติทางด้านการศึกษาให้กับผู้สอนและนักศึกษาในหลักสูตรนี้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ชั้นปีที่ 1 :

ในชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะได้เรียนรู้พื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพทั่วไป รวมทั้งทักษะการทำอาหารและเครื่องดื่ม การบริหารงานในส่วนของห้องพัก เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและซึมซับศิลปะการบริการในแบบไทย

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆทั้งการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีโดยคณาจารย์ผู้ฝึกสอนผู้ทรงคุณวุฒิและในภาคปฏิบัติโดยการฝึกงานในสถานที่ทำงานจริง ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่เพียบพร้อมและหลากหลายของวิทยาลัยดุสิตธานี รวมทั้งในแผนกต่างๆ ของโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส 

หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ศิลปะการทำอาหาร เทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ศาสตร์ของไวน์ การบริการในส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน การออกแบบและการบำรุงรักษาทรัพย์สินของโรงแรม

ในช่วงการศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารผ่านหลักสูตรการเรียนภาษา ทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาที่ผ่านการเรียนในหมวดวิชานี้สามารถนำไปปฏิบัติและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการศึกษาในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และศึกษาเรื่องคุณธรรมจริยธรรม มีจิตบริการและจรรยาบรรณวิชาชีพตามแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของดุสิตที่เป็นหลักยึดปฏิบัติ รวมไปถึงการสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักศึกษาเพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เข้าใจถึงวิถีปฏิบัติทางสังคม การปฐมนิเทศด้านการบริการ การวางแผนการดำเนินชีวิตมีความสามัคคีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ชั้นปีที่ 2 : 

ในชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรนี้จะเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษาทฤษฎีการบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน แนวคิดและเครื่องมือ หลักสูตรบริหารธุรกิจด้านการตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และบริหารองค์กรจะช่วยให้นักศึกษาสามารถคิดและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในวิชาเหล่านี้ในหลากหลายทาง

ในหมวดการศึกษานี้นอกจากหลักสูตรและวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้แล้ว วิทยาลัยยังได้ส่งเสริมทักษะพื้นฐานเพิ่มเติมทั้งในด้านภาษา หลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิชาสถิติซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในอนาคต

รายวิชาที่สำคัญของชั้นปีที่ 2 ยังรวมไปถึงวิชาภาคปฏิบัติผ่านการฝึกงานภาคสนาม โปรแกรมการฝึกงาน 5 เดือนได้ถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรนี้ด้วยโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้นำความรู้ภาคทฤษฎีไปทดลองปฏิบัติจริงในขณะที่กำลังศึกษาโดยการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามครั้งแรกนี้มีเป้าหมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องการดำเนินงานทั้งในส่วนของแผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front office) แผนกงานแม่บ้าน (Housekeeping) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องอาหาร บาร์ และครัว  ของกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทระดับ 5 ดาวและมีมาตรฐานสากล  โดยนักศึกษาจะได้ใช้ทักษะความรู้ที่เรียนรู้มาในชั้นปีที่หนึ่งและชั้นปีที่สอง ในบริบทของการปฏิบัติงานจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งวินัยในการทำงาน นักศึกษาจะได้รับการชี้แนะและฝึกสอนโดยพนักงานมืออาชีพในหน่วยงานที่เข้าปฏิบัติ เช่นเดียวกับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ของวิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดประสบการณ์ในสิ่งที่ได้เรียนรู้ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานผ่านรายงานส่วนบุคคลอย่างละเอียดเพื่อนำเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษา

ชั้นปีที่ 3 :

ในปีการศึกษาชั้นปีที่ 3 นี้ เป็นช่วงปีที่นักศึกษาจะต้องเร่งเรียนรู้และฝึกทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมืออาชีพและการจัดการบริหาร โดยการรวบรวมและบูรณการความรู้ทั้งทางวิชาการและประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2

ในหมวดการศึกษานี้จะมุ่งเน้นไปที่ทักษะด้านการบริหารและการจัดการในส่วนปฏิบัติการของธุรกิจบริการ ในรายวิชาต่างๆ ที่ถูกบรรจุไว้ ได้แก่การวางแผนและการจัดเตรียมเมนูอาหาร การควบคุมต้นทุนของอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุมร้านอาหาร การจัดการห้องพัก ร่วมทั้งข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานจริงๆ ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิธีการทำงานในระดับผู้บริหารหรือผู้จัดการให้กับนักศึกษา โดยให้สามารถนำเนื้อหาในหลักสูตรที่ได้เรียนรู้มานั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันของการปฏิบัติงานได้

หมวดวิชาการศึกษาอื่นๆ สำหรับชั้นปีที่สามนี้จะมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานการจัดระเบียบทางด้านการบริหารงานธุรกิจในอุตสาหกรรมการบริการ นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม อาทิเช่น การบัญชี การทำการตลาดและการขาย การบริหารและจัดการรายได้รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม หมวดวิชานี้ได้รับการพัฒนาและรับรองโดยหลักสูตรการบริหารจัดการและการวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ชั้นปีที่สี่ และในปีการศึกษานี้นักศึกษามีโอกาสได้เลือกวิชาเสรีต่างๆ ที่อยู่ในสาขาได้ตามความถนัด

ชั้นปีที่ 4 :

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
137 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 87 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอก 54 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4. การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 12 หน่วยกิต

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 - 13 สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2 - 6 มกราคม 2563


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตร
  • กรุณากรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo