การได้รับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

การได้รับรองคุณภาพระดับชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องค์การมหาชน)
การได้รับรองคุณภาพระดับนานาชาติ
The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education
(THE-ICE)
The World Association of Chefs’ Societies (Worldchefs)
ความร่วมมือระดับชาติ National Collaboration
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
ศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภูมิภาคตะวันออก

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo