การได้รับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

การได้รับรองคุณภาพระดับชาติ
blank
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
blank
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องค์การมหาชน)
การได้รับรองคุณภาพระดับนานาชาติ
blank
The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education
(THE-ICE)
blank
The World Association of Chefs’ Societies (Worldchefs)
ความร่วมมือระดับชาติ National Collaboration
blank
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
blank
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
blank
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
ศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภูมิภาคตะวันออก

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo