หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ชั้นปี ค่าเล่าเรียน เทอม 1 ค่าเล่าเรียน เทอม 2
ชั้นปีที่ 1 43,890 บาท 51,470 บาท
ชั้นปีที่ 2 11,270 บาท 41,570 บาท
ชั้นปีที่ 3 44,370 บาท 41,570 บาท
ชั้นปีที่ 4 45,270 บาท 37,070 บาท
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 321,950 บาท
หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo