หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

รายชื่อคณาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
วิทยาลัยดุสิตธานี (กรุงเทพฯ)

วัชรากร มยุรี

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การจัดการครัวและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
wacharakorn.ma@dtc.ac.th

วัชรากร มยุรี

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การจัดการครัวและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลwacharakorn.ma@dtc.ac.th

จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ Stamford International University
สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
CIBTAC Diploma (Aesthetic Treatments) From UK
CIDESCO Diploma (Full Course in Spa Management and Spa Treatment) From Switzerland

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
jutarat.pi@dtc.ac.th

จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์

บริหารธุรกิจ Stamford International University
สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
CIBTAC Diploma (Aesthetic Treatments) From UK
CIDESCO Diploma (Full Course in Spa Management and Spa Treatment) From Switzerland

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลjutarat.pi@dtc.ac.th

ทศพร สุขะ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจ การจัดการครัวและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
tosaporn.su@dtc.ac.th

ทศพร สุขะ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจ การจัดการครัวและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลtosaporn.su@dtc.ac.th

นราธิป วัฒนภาพ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) มหาวิทยาเกษมบัณฑิต

 

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
narathip.wa@dtc.ac.th

นราธิป วัฒนภาพ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) มหาวิทยาเกษมบัณฑิต

 

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลnarathip.wa@dtc.ac.th

อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
aucharaporn.am@dtc.ac.th

อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลaucharaporn.am@dtc.ac.th

โกสินทร์ ปานแย้ม

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

MA (Hospitality Management) University College of Birmingham
บธ.บ. การจัดการครัวและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
kosin.pa@dtc.ac.th

โกสินทร์ ปานแย้ม

MA (Hospitality Management) University College of Birmingham
บธ.บ. การจัดการครัวและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลkosin.pa@dtc.ac.th

จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดธุรกิจการบริการ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
charoonsak.su@dtc.ac.th

จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดธุรกิจการบริการ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลcharoonsak.su@dtc.ac.th

ธนธร สันติชาติ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
thanathorn.sa@dtc.ac.th

ธนธร สันติชาติ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลthanathorn.sa@dtc.ac.th

วัชรา กิ่งโก้

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
watchara.ki@dtc.ac.th

วัชรา กิ่งโก้

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลwatchara.ki@dtc.ac.th

ดวงกมล สุขมงคล

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

MA (Hospitality Management) University College Birmingham, UK 2011

BBA Bachelor of Business Administration Hotel Management Dusit Thani College, Thailand. 2007

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
duangkamol.su@dtc.ac.th

ดวงกมล สุขมงคล

MA (Hospitality Management) University College Birmingham, UK 2011

BBA Bachelor of Business Administration Hotel Management Dusit Thani College, Thailand. 2007

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลduangkamol.su@dtc.ac.th

วิพล โชติวรรณชูสกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ปริญญาโท การจัดการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
ปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
wiphol.ch@dtc.ac.th

วิพล โชติวรรณชูสกุล

ปริญญาโท การจัดการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
ปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลwiphol.ch@dtc.ac.th

ดร. ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Doctor of Philosophy (Integrated Tourism Management) Graduate School of Tourism Management, National Institute of Development Administration (NIDA), 2018

Master of Arts (International Tourism and Hotel Management) Southern Cross University, NSW, Australia, 2011

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
nathsinee.ch@dtc.ac.th

ดร. ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล

Doctor of Philosophy (Integrated Tourism Management) Graduate School of Tourism Management, National Institute of Development Administration (NIDA), 2018

Master of Arts (International Tourism and Hotel Management) Southern Cross University, NSW, Australia, 2011

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลnathsinee.ch@dtc.ac.th

กนกพิชญ์ สุวรรณ์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

(วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
kanokphit.su@dtc.ac.th

กนกพิชญ์ สุวรรณ์

(วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลkanokphit.su@dtc.ac.th

จงจิตร์ จันทร์แจ่ม

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

• Master of Science in Technical Education, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
• Bachelor’s Degree in Arts, Ramkhamhaeng University

คุณวุฒิอื่นๆ:
ผู้ประเมินต้นแบบอาเซียน ASEAN Master Assessor – Front Office

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
jongjit.ja@dtc.ac.th

จงจิตร์ จันทร์แจ่ม

• Master of Science in Technical Education, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
• Bachelor’s Degree in Arts, Ramkhamhaeng University

คุณวุฒิอื่นๆ:
ผู้ประเมินต้นแบบอาเซียน ASEAN Master Assessor – Front Office

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลjongjit.ja@dtc.ac.th

รายชื่อคณาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ศักดา กาญจนวนาวัลย์

Master of Arts in Language and Communication, National Institute of Development Administration (Honor Class)

Bachelor of Arts in English, Khon Kaen University (Second Class Honor)

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
038 488 463-7
อีเมล
sakda.ka@dtc.ac.th

ศักดา กาญจนวนาวัลย์

Master of Arts in Language and Communication, National Institute of Development Administration (Honor Class)

Bachelor of Arts in English, Khon Kaen University (Second Class Honor)

โทรศัพท์038 488 463-7
อีเมลsakda.ka@dtc.ac.th

Gina Summers

2004 – Master of Education (M.Ed.) Trinity College

1999 – Bachelor of Arts (B.A in Education) – Trinity College

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
038 488 463-7
อีเมล
gina.ma@dtc.ac.th

Gina Summers

2004 – Master of Education (M.Ed.) Trinity College

1999 – Bachelor of Arts (B.A in Education) – Trinity College

โทรศัพท์038 488 463-7
อีเมลgina.ma@dtc.ac.th

เมทนี มหาพรหม

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ศศ.ม), วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (ศศ.บ), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
038 488 463-7
อีเมล
metanee.ma@dtc.ac.th

เมทนี มหาพรหม

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ศศ.ม), วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (ศศ.บ), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท์038 488 463-7
อีเมลmetanee.ma@dtc.ac.th

กวินรัศม์ เรืองเอี่ยม

ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
038 488 463-7
อีเมล
gawinrat.ru@dtc.ac.th

กวินรัศม์ เรืองเอี่ยม

ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

โทรศัพท์038 488 463-7
อีเมลgawinrat.ru@dtc.ac.th

กัลยา สร้อยสิงห์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) สาขาเทคโนโลยีวิจัยทางการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศบ.) สาขาสื่อสารมวลชน, คณะสื่อสารมวลชล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
038 488 463-7
อีเมล
kunlaya.sr@dtc.ac.th

กัลยา สร้อยสิงห์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) สาขาเทคโนโลยีวิจัยทางการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศบ.) สาขาสื่อสารมวลชน, คณะสื่อสารมวลชล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์038 488 463-7
อีเมลkunlaya.sr@dtc.ac.th

ปารมิตา นิสสะ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย เน้นทางภาษาและวรรณคดีโบราณ

การศึกษาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
038 488 463-7
อีเมล
parmita.ni@dtc.ac.th

ปารมิตา นิสสะ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย เน้นทางภาษาและวรรณคดีโบราณ

การศึกษาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย

โทรศัพท์038 488 463-7
อีเมลparmita.ni@dtc.ac.th

พรรณภัทร แซ่โท้ว

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
038 488 463-7
อีเมล
phannaphat.sa@dtc.ac.th

พรรณภัทร แซ่โท้ว

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์038 488 463-7
อีเมลphannaphat.sa@dtc.ac.th

พิมพ์พิศา สังข์สุวรรณ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
038 488 463-7
อีเมล
pimpisa.sa@dtc.ac.th

พิมพ์พิศา สังข์สุวรรณ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์038 488 463-7
อีเมลpimpisa.sa@dtc.ac.th

พิริยฉัตร คณานุรักษ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาประยุกต์)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
038 488 463-7
อีเมล
phiriyachatr.ka@dtc.ac.th

พิริยฉัตร คณานุรักษ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาประยุกต์)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)

โทรศัพท์038 488 463-7
อีเมลphiriyachatr.ka@dtc.ac.th

สยานนท์ สหุนันต์

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
038 488 463-7
อีเมล
sayanon.sa@dtc.ac.th

สยานนท์ สหุนันต์

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

โทรศัพท์038 488 463-7
อีเมลsayanon.sa@dtc.ac.th

อดิเทพ กำแพงเสรี

ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา

ศศ.ม. การจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
038 488 463-7
อีเมล
adithep.ka@dtc.ac.th

อดิเทพ กำแพงเสรี

ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา

ศศ.ม. การจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โทรศัพท์038 488 463-7
อีเมลadithep.ka@dtc.ac.th

อนุรักษ์ ทองขาว

วท.ม. (สถิติ) มหาวิทยาลัยบูรพา

วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
038 488 463-7
อีเมล
anurak.to@dtc.ac.th

อนุรักษ์ ทองขาว

วท.ม. (สถิติ) มหาวิทยาลัยบูรพา

วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท์038 488 463-7
อีเมลanurak.to@dtc.ac.th

อมราวดี ไชยโย

การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
038 488 463-7
อีเมล
ammarawadee.ch@dtc.ac.th

อมราวดี ไชยโย

การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท์038 488 463-7
อีเมลammarawadee.ch@dtc.ac.th

อรทัย ทองนพคุณ

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
038 488 463-7
อีเมล
orathai.th@dtc.ac.th

อรทัย ทองนพคุณ

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา

โทรศัพท์038 488 463-7
อีเมลorathai.th@dtc.ac.th

Turn Your Passion Into Your Profession Learn more

Contact us!
Campus Tour!
Follow us!
logo

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • Strictly Necessary Cookies
    เปิดใช้งานตลอด

    These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.Read More

  • Performance Cookies

    These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance. Read More

บันทึก