หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

Experience-based Credit Transfer Program Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการโรงแรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Hotel Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Hotel Management)

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

ชั้นปีที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ

การศึกษาในชั้นปีที่หนึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการในวงกว้าง ให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมทั้งแนะนำให้เข้าใจถึงศิลปะการประกอบอาหาร

ชั้นปีที่ 2 : องค์ประกอบทางธุรกิจของอุตสาหกรรมบริการ

หลักความรู้ในการดำเนินธุรกิจการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท

หลักความรู้ในเชิงธุรกิจมีบทบาทสำคัญสำหรับนักศึกษาในปีนี้ โดยการเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งทางด้านการบริหารการจัดการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ หลักการสื่อสาร กฎหมายธุรกิจ บัญชีธุรกิจ หลักการตลาด สถิติธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ นอกเหนือจากหลักสูตรการบริการธุรกิจดังกล่าวแล้ว นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในภาคปฏิบัติและทักษะการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและการจัดการงานบาร์ อาหารและเครื่องดื่ม และการจัดการด้านงานจัดเลี้ยง

ชั้นปีที่ 3 : การจัดการโรงแรม

ในปีการศึกษาแรกนักศึกษาได้เรียนหลักสูตรการบริหารการจัดการซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการใช้ทักษะที่เรียนรู้มาในการจัดการงานต่าง ๆเพื่อให้สามารถดำเนินการในฐานะผู้จัดการได้ ในปีการศึกษานี้นักศึกษาจะได้เรียนทักษะด้านการบริหารและการจัดการ ทั้งในส่วนของห้องพัก การวางแผนการดำเนินงานและควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม การปฏิบัติงานในส่วนหน้า การจัดการแผนกแม่บ้าน หมวดของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจเช่น จริยธรรมทางธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การเงินธุรกิจ การตลาดสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท การบัญชีโรงแรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการดำเนินงานในส่วนหน้า

ชั้นปีที่ 4 : การจัดการเชิงกลยุทธ์

ในปีสุดท้ายนี้นักศึกษาจะจบการศึกษาและเข้ารับปริญญาบัตรในสาขาบริหารธุรกิจ หลังจากที่ได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้สำเร็จการศึกษา หมวดการศึกษาเพิ่มเติมที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในปีนี้ได้แก่การพยากรณ์ธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์และวิธีการวิจัย นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมบริการ เช่น การจัดการและพัฒนาร้านอาหาร การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท การจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมบริการและการสัมมนาด้านอุตสาหกรรมบริการ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
133 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 86 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอก 41 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4. การฝึกปฏิบัติภาคสนาม และ การศึกษาความรู้เฉพาะเรื่อง 1,500 ชั่วโมง 9 หน่วยกิต

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 - สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2 - มกราคม 2563
ภาคการศึกษาพิเศษ - มิถุนายน 2563


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตร
  • กรุณากรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo