หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

Experience-based Credit Transfer Program Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการโรงแรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Hotel Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Hotel Management)

รูปแบบการเรียนการสอน

เรียนครั้งละ 1 วิชาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน (Block Courses) ระยะเวลา 1.5 ปี นักศึกษาที่ไม่สามารถมาเรียนในห้องเรียนได้ทุกสัปดาห์ สามารถเรียน Online ได้ โดยทางวิทยาลัยจะมีการ Live การเรียนในห้องเรียนผ่านระบบ Moodle ให้แก่นักศึกษา หากแต่นักศึกษาจำเป็นต้องเข้ามาที่วิทยาลัยในวันปฐมนิเทศ วันแรกของทุกวิชา และวันสุดท้ายของทุกวิชาเพื่อสอบ

แผนการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรจำนวน 133 หน่วยกิต (เรียนอย่างน้อย 39 หน่วยกิต, เทียบโอนได้สูงสุด 94 หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
133 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
- การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 3 หน่วยกิต
- บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจบริการ 3 หน่วยกิต
- การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 3 หน่วยกิต
- เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจบริการ 3 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
- จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต
- การจัดการทุนมนุษย์ 3 หน่วยกิต
- การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3 หน่วยกิต
- การจัดการธุรกิจโรงแรม 3 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาพิเศษ
- การสื่อสารตราสินค้า 3 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
- การบริหารจัดการรายได้ในธุรกิจที่พัก 3 หน่วยกิต
- ภาวะผู้นำและการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจบริการ 3 หน่วยกิต
- สัมมนาในธุรกิจบริการ 3 หน่วยกิต
- วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 1.5 ปี (4 เทอม)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 - สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2 - มกราคม 2563
ภาคการศึกษาพิเศษ - มิถุนายน 2563


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตรTurn Your Passion Into Profession Learn more

logo