หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

Experience-based Credit Transfer Program Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

รายชื่อคณาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
วิทยาลัยดุสิตธานี (กรุงเทพฯ)

blank

วัชรากร มยุรี

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การจัดการครัวและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3 Ext.166
อีเมล
wacharakorn.ma@dtc.ac.th

วัชรากร มยุรี

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การจัดการครัวและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วท.บ. กายภาพบำบัด
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3 Ext.111
อีเมล
jutarat.pi@dtc.ac.th

จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์

วท.บ. กายภาพบำบัด
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

ทวีเดช ธวัฒนกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

MA (Hospitality Management)
University College of Birmingham, England

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3 Ext.169
อีเมล
thaweedej.ta@dtc.ac.th

ทวีเดช ธวัฒนกุล

MA (Hospitality Management)
University College of Birmingham, England

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

ทศพร สุขะ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บธ.บ. การจัดการครัวและภัตตาคาร
บธ.ม. การจัดการตลาด

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3 Ext.169
อีเมล
tosaporn.su@dtc.ac.th

ทศพร สุขะ

บธ.บ. การจัดการครัวและภัตตาคาร
บธ.ม. การจัดการตลาด

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

นราธิป วัฒนภาพ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) มหาวิทยาเกษมบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3 Ext.169
อีเมล
Narathip.wa@dtc.ac.th

นราธิป วัฒนภาพ

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) มหาวิทยาเกษมบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

รัตนาวดี พัชรภูวดล

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) สาขา การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเศวร ประเทศไทย

กจ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3 Ext.504
อีเมล
rattanawadee.pa@dtc.ac.th

รัตนาวดี พัชรภูวดล

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) สาขา การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเศวร ประเทศไทย

กจ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ)
มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3 Ext.504
อีเมล
Aucharaporn.am@dtc.ac.th

อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

โกสินทร์ ปานแย้ม

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บธ.บ. การจัดการครัวและภัตตาคาร

MA (Hospitality Management)

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3 Ext.504
อีเมล
kosin.pa@dtc.ac.th

โกสินทร์ ปานแย้ม

บธ.บ. การจัดการครัวและภัตตาคาร

MA (Hospitality Management)

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
บธ.ม.การจัดธุรกิจการบริการ

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3 Ext.169
อีเมล
charoonsak.su@dtc.ac.th

จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
บธ.ม.การจัดธุรกิจการบริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo