หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

Experience-based Credit Transfer Program Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

รายชื่อคณาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
วิทยาลัยดุสิตธานี (กรุงเทพฯ)

วัชรากร มยุรี

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การจัดการครัวและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
wacharakorn.ma@dtc.ac.th

วัชรากร มยุรี

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การจัดการครัวและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลwacharakorn.ma@dtc.ac.th

จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ Stamford International University
สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
CIBTAC Diploma (Aesthetic Treatments) From UK
CIDESCO Diploma (Full Course in Spa Management and Spa Treatment) From Switzerland

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
jutarat.pi@dtc.ac.th

จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์

บริหารธุรกิจ Stamford International University
สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
CIBTAC Diploma (Aesthetic Treatments) From UK
CIDESCO Diploma (Full Course in Spa Management and Spa Treatment) From Switzerland

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลjutarat.pi@dtc.ac.th

ทศพร สุขะ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจ การจัดการครัวและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
tosaporn.su@dtc.ac.th

ทศพร สุขะ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจ การจัดการครัวและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลtosaporn.su@dtc.ac.th

นราธิป วัฒนภาพ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) มหาวิทยาเกษมบัณฑิต

 

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
narathip.wa@dtc.ac.th

นราธิป วัฒนภาพ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) มหาวิทยาเกษมบัณฑิต

 

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลnarathip.wa@dtc.ac.th

อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
aucharaporn.am@dtc.ac.th

อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลaucharaporn.am@dtc.ac.th

โกสินทร์ ปานแย้ม

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

MA (Hospitality Management) University College of Birmingham
บธ.บ. การจัดการครัวและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
kosin.pa@dtc.ac.th

โกสินทร์ ปานแย้ม

MA (Hospitality Management) University College of Birmingham
บธ.บ. การจัดการครัวและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลkosin.pa@dtc.ac.th

จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดธุรกิจการบริการ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
charoonsak.su@dtc.ac.th

จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดธุรกิจการบริการ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลcharoonsak.su@dtc.ac.th

ธนธร สันติชาติ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
thanathorn.sa@dtc.ac.th

ธนธร สันติชาติ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลthanathorn.sa@dtc.ac.th

วัชรา กิ่งโก้

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
watchara.ki@dtc.ac.th

วัชรา กิ่งโก้

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลwatchara.ki@dtc.ac.th

ดวงกมล สุขมงคล

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

MA (Hospitality Management) University College Birmingham, UK 2011

BBA Bachelor of Business Administration Hotel Management Dusit Thani College, Thailand. 2007

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
duangkamol.su@dtc.ac.th

ดวงกมล สุขมงคล

MA (Hospitality Management) University College Birmingham, UK 2011

BBA Bachelor of Business Administration Hotel Management Dusit Thani College, Thailand. 2007

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลduangkamol.su@dtc.ac.th

วิพล โชติวรรณชูสกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ปริญญาโท การจัดการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
ปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
wiphol.ch@dtc.ac.th

วิพล โชติวรรณชูสกุล

ปริญญาโท การจัดการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
ปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลwiphol.ch@dtc.ac.th

ดร. ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Doctor of Philosophy (Integrated Tourism Management) Graduate School of Tourism Management, National Institute of Development Administration (NIDA), 2018

Master of Arts (International Tourism and Hotel Management) Southern Cross University, NSW, Australia, 2011

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
nathsinee.ch@dtc.ac.th

ดร. ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล

Doctor of Philosophy (Integrated Tourism Management) Graduate School of Tourism Management, National Institute of Development Administration (NIDA), 2018

Master of Arts (International Tourism and Hotel Management) Southern Cross University, NSW, Australia, 2011

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลnathsinee.ch@dtc.ac.th

Turn Your Passion Into Your Profession Learn more

Contact us!
Campus Tour!
Follow us!
logo

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • Strictly Necessary Cookies
    เปิดใช้งานตลอด

    These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.Read More

  • Performance Cookies

    These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance. Read More

บันทึก