หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

Experience-based Credit Transfer Program Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

รายชื่อคณาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
วิทยาลัยดุสิตธานี (กรุงเทพฯ)

วัชรากร มยุรี

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การจัดการครัวและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
wacharakorn.ma@dtc.ac.th

วัชรากร มยุรี

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การจัดการครัวและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ Stamford International University
สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
CIBTAC Diploma (Aesthetic Treatments) From UK
CIDESCO Diploma (Full Course in Spa Management and Spa Treatment) From Switzerland

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
jutarat.pi@dtc.ac.th

จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์

บริหารธุรกิจ Stamford International University
สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
CIBTAC Diploma (Aesthetic Treatments) From UK
CIDESCO Diploma (Full Course in Spa Management and Spa Treatment) From Switzerland

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทศพร สุขะ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจ การจัดการครัวและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
tosaporn.su@dtc.ac.th

ทศพร สุขะ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจ การจัดการครัวและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

นราธิป วัฒนภาพ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) มหาวิทยาเกษมบัณฑิต

 

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
narathip.wa@dtc.ac.th

นราธิป วัฒนภาพ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) มหาวิทยาเกษมบัณฑิต

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
aucharaporn.am@dtc.ac.th

อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

โกสินทร์ ปานแย้ม

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

MA (Hospitality Management) University College of Birmingham
บธ.บ. การจัดการครัวและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
kosin.pa@dtc.ac.th

โกสินทร์ ปานแย้ม

MA (Hospitality Management) University College of Birmingham
บธ.บ. การจัดการครัวและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดธุรกิจการบริการ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
charoonsak.su@dtc.ac.th

จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดธุรกิจการบริการ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนธร สันติชาติ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
thanathorn.sa@dtc.ac.th

ธนธร สันติชาติ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัชรา กิ่งโก้

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
watchara.ki@dtc.ac.th

วัชรา กิ่งโก้

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดวงกมล สุขมงคล

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

MA (Hospitality Management) University College Birmingham, UK 2011

BBA Bachelor of Business Administration Hotel Management Dusit Thani College, Thailand. 2007

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
duangkamol.su@dtc.ac.th

ดวงกมล สุขมงคล

MA (Hospitality Management) University College Birmingham, UK 2011

BBA Bachelor of Business Administration Hotel Management Dusit Thani College, Thailand. 2007

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิพล โชติวรรณชูสกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ปริญญาโท การจัดการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
ปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
wiphol.ch@dtc.ac.th

วิพล โชติวรรณชูสกุล

ปริญญาโท การจัดการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
ปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รายละเอียดเพิ่มเติม

นับทอง วศนารัตน์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

M.A. (Hospitality Management), University of Derby, U.K.
Postgraduate Diploma (Hotel Management and Tourism), Swiss Hotel Management School, Switzerland
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
nabthong.we@dtc.ac.th

นับทอง วศนารัตน์

M.A. (Hospitality Management), University of Derby, U.K.
Postgraduate Diploma (Hotel Management and Tourism), Swiss Hotel Management School, Switzerland
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร. ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Doctor of Philosophy (Integrated Tourism Management) Graduate School of Tourism Management, National Institute of Development Administration (NIDA), 2018

Master of Arts (International Tourism and Hotel Management) Southern Cross University, NSW, Australia, 2011

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
nathsinee.ch@dtc.ac.th

ดร. ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล

Doctor of Philosophy (Integrated Tourism Management) Graduate School of Tourism Management, National Institute of Development Administration (NIDA), 2018

Master of Arts (International Tourism and Hotel Management) Southern Cross University, NSW, Australia, 2011

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548

รายละเอียดเพิ่มเติม

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo