Loading ShortCourses

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยว

Law for Hotels and Tourisms

สนใจสมัครเรียนคอร์สนี้

โรงแรม หรือเรียกชื่ออย่างอื่น อาทิเช่น รีสอร์ท บังกะโล โมเต็ล คอนโดเทล เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  หรือโฮมสเตย์ ล้วนเป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านที่พัก และบริการหลากหลาย เช่น ภัตตาคาร  การซักรีด ศูนย์ออกกำลังกาย และการบริการจัดเลี้ยง เป็นต้น

นอกจากนั้นบางโรงแรมยังมีการให้บริการต่อเนื่องกับแขกผู้เข้าพักควบคู่กันไป นั่นคือ การให้บริการในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการให้บริการภายใต้กฎเกณฑ์ตลอดจนข้อบังคับหรือข้อพึงปฏิบัติจำนวนมากที่รัฐออกมาเพื่อให้ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมต้องพึงปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายที่รัฐเป็นผู้กำหนดขึ้น

จึงจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างควบคู่กันไป เพราะหากมีการกระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ นอกจากจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการแล้ว ยังอาจก่อความเสียหายแก่องค์กรหรือสังคมในภาพรวม

หลักสูตรการอบรมดังกล่าวนี้จะมุ่งเน้นการให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจทั้งในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวไปพร้อมกัน

โดยเน้นไปที่ให้มีความเข้าใจปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นอยู่เสมอกับแขกผู้พักที่พักอาศัยในโรงแรมและการท่องเที่ยว  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาบังคับหรือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร

  1. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
  2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องฝากทรัพย์ และวิธีการสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม
  3. กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม (ความผิดฐานฉ้อโกงค่าอาหารและค่าห้องพัก)
  4. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
  5. กฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
  6. กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
  7. กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
  8. กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง
  9. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของหรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม ผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือหัวหน้าแผนกต่างๆในธุรกิจโรงแรม

วัน-เวลา

9-10 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 - 16.30 น.

รูปแบบการอบรม

Online Training Course (ผ่านระบบ Zoom)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

6,900 บาท
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายโรงแรมและกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและยุทธศาสตร์การบริหารทั้งภาครัฐและ เอกชน

หรือ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แผนกบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี

1 ซอยแก่นทอง (ข้างซีคอนสแควร์), แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Dim Sum Course

เรียนรู้การทำติ่มซำแบบต้นตำรับของห้องอาหารจีน ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่รู้จักแล…

ดูรายละเอียด

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo