Loading ShortCourses

THE 20th EXECUTIVE PROGRAM IN HOTEL MANAGEMENT

หลักสูตรการจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 20

สนใจสมัครเรียนคอร์สนี้

วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งโดย ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่ง ท่านผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้ง “โรงแรมดุสิตธานี” ทั้งนี้ท่านมีความประสงค์ที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารโรงแรม และการบริการตามมาตรฐานสากลให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ตลอดจนผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานีจึงได้สานต่อความตั้งใจของท่าน โดยได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่เน้นคุณภาพสู่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมากกว่า 6,000 คน และเป็นที่ประจักษ์แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ว่าบัณฑิตและมหาบัณฑิตของวิทยาลัยดุสิตธานีสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายผล ไปยังอุุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มากขึ้น วิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการนำองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ มาจัดหลักสูตรให้กระชับและเหมาะสมกับผู้บริหารทั้งในด้านเวลา การดำเนินการ และ ความรู้ ในรูปแบบของการบริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าการเรียนรู้เป็นสิ่ง ที่ทำได้ตลอดชีวิต และทำให้รู้เท่าทันถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความรู้และทักษะการบริหารจัดการโรงแรม

2. การบริหารจัดการโรงแรมเชิงกลยุทธ์

3. บัญชีและการเงิน เพื่อการจัดการและการควบคุมต้นทุนของธุรกิจโรงแรม

4. การบริหารการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน

5. การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรม

6. การบริหารงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

7. การบริหารงานบริการฝ่ายห้องพัก

8. แนวโน้มธุรกิจโรงแรม และทิศทางการท่องเที่ยวไทยในอนาคต

ความรู้ที่จะได้รับจากหลักสูตร

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกในภาพรวมเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล กระทบต่อการท่องเที่ยวทั้งในแง่ลบและแง่บวก และ มีผลอย่างไรต่อธุรกิจโรงแรม ที่นี้ความรู้ในภาพรวม ของโรงแรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความปลอดภัย นโยบาย สิ่งแวดล้อมที่ควรทราบ การกำหนดตำแหน่งทางการ ตลาดของโรงแรม ตลาดเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด การบริหารการขาย เทคโนโลยีมีความสำคัญ ในการตลาดอย่างไร ตลอดจนการบริหารรายได้ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด

การเอาชนะใจลูกค้า การบริหารงานในแผนก ต้อนรับส่วนหน้า ความสำคัญของแผนกแม่บ้าน ในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า การบริหาร งานด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริหารงานของแผนกแม่บ้าน ตลอดจนการควบคุม ต้นทุน ความสำคัญในการบริหารการจัดการห้องครัว ความรู้ด้านสุขอนามัย การควบคุมคุณภาพ การออกแบบครัว การจัดเมนู การวางแผนกำลังคน ในการทำงาน ตลอดจน ความรู้ในการจัดซื้อวัตถุดิบ ต่างๆ

การบริหารการเงิน และการจัดการบัญชีของโรงแรม เป็นสิ่งที่ประเมินผลการดำเนินการของผู้บริหาร และ เจ้าของโรงแรม นอกจากนี้บุคลากรเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจทุกประเภท จึงให้ความสำคัญในการ พัฒนาบุคลากร และการบริหารบุคลากรเพื่อทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้น การจัดการภาวะวิกฤต การบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยฯ ได้เชิญผู้จัดการโรงแรมที่ประสบความสำเร็จมาบรรยายในด้านวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และจริยธรรมในการบริหารโรงแรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1. ผู้ที่มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการทำ ธุรกิจโรงแรม เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม และบริหาร โรงแรมเองทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

2. ผู้ที่กำลังวางแผนการลงทุนในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพารท์เม้นท์

3. ผู้ที่ต้องการความก้าวหน้า ในหน้าที่การงานด้านการ บริหารสำหรับผู้ที่ทำงานในโรงแรมในแผนก และระดับ ต่างๆ และต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ในระดับที่สูงขึ้น

4. ผู้ที่ต้องการเป็นผู้จัดการทั่วไป แต่ยังมีคุณสมบัติ ไม่ครบตามที่กรมการปกครองกำหนด

5. ผู้ที่ต้องการความรู้ในธุรกิจโรงแรม และอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวของไทย

6. ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของรัฐและเอกชน

7. ผู้สนใจทั่วไป

วัน-เวลา

12 มิถุนายน-23 ตุลาคม 2564 (เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 - 16.30 น.

สถานที่

โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์

ค่าธรรมเนียมการอบรม

169,000 บาท (พร้อมอาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมศึกษาดูงานในประเทศ และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ภาษาที่สอน

ภาษาไทย

ภาพบรรยากาศหลักสูตร

หรือ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แผนกบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี

1 ซอยแก่นทอง (ข้างซีคอนสแควร์), แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo