Contact Journal Editor

Contact Journal Editor

แผนกพัฒนาตำราและวารสาร ฝ่ายวิจัย

อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1406

ณัฏฐ์นรี  เพิ่มทอง

ผู้จัดการอาวุโสแผนกพัฒนาตำราและวารสาร

ผู้ประสานงาน

Tel: 023617811-3  ext. 424

Email:  Journal@dtc.ac.th

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo