เงื่อนไขการสมัครเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น

การขอเงินคืนค่าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

(เฉพาะอุตสาหกรรมบริการ(HAP) และหลักสูตรการประกอบอาหารไทยมืออาชีพ)

  1. ผู้เข้าอบรมที่ขอลาออกก่อนการเปิดอบรม 2 สัปดาห์ จะต้องถูกหักค่าอบรม 50% จากอัตราค่าอบรมของหลักสูตรนั้นๆ
    ยกเว้น กรณีดังต่อไปน้ี วิทยาลัยฯ จะคืนเงินใหเ้ต็มจำนวน1.1 ตรวจร่างกายไม่ผ่าน (ต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน)1.1 ตรวจร่างกายไม่ผ่าน (ต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน)
    1.2 เกิดอุบัติเหตุหรือไม่สบาย (ต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน)
  2. ผู้เข้าอบรมที่ขอลาออกหลักจากเปิดอบรมแล้ว หรือผู้ที่ไม่เข้ารับการอบรม จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าอบรมคืน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

คําเตือน

เอกสารทางการศึกษาและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าอบรมที่วิทยาลัยดุสิตธานี จะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันเปิดอบรม หากวิทยาลัยฯ ตรวจพบว่าเอกสารใดๆ เป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด รวมทั้งการแจ้งข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อมูลใดๆ

“วิทยาลัยฯ จะพิจารณาให้พ้นสภาพและยกเลิกใบประกาศนียบัตรโดยทันที”

หากผู้เข้าฝึกอบรมมีความประพฤติหรือแต่งกายผิดระเบียบไม่เหมาะสมหรือเป็นผู้วิกลจริต

“วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาติให้เข้าฝึกอบรม และไม่ให้ประกาศนียบัตร โดยไม่คืนค่าฝึกอบรม”

Turn Your Passion Into Your Profession Learn more

logo

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save