Hi

วารสาร วิทยาลัยดุสิตธานี

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานียังคงคุณภาพของเนื้อหาสาระทางวิชาการ
ครอบคลุมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ บริหารธุรกิจ และด้านการศึกษา

วารสารวิชาการ

ISSN Online: 2697-5742

ISSN Print: 1906-070x

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2565)

การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเที่ยวเมืองมะดัน ตำบลท่าทราย-ตำบลบางอ้อ จังหวัดนครนายก

ณัฐกานต์ รองทอง, กัลยา นาคลังกา, วงศ์วิภา โถสุวรรณจินดา, วงศ์วิภา โถสุวรรณจินดา, ปรียา สมพืช, คฑาวุฒิ สังฆมาศ

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2565)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเลือกศึกษาต่อสาขาโรงแรมและสาขาการประกอบอาหารในระดับอุดมศึกษา

อรทัย ทองนพคุณ, อารีรัตน์ ลีฬหะพันธุ์, อารีรัตน์ ลีฬหะพันธุ์, สมบัติ ธำรงสินถาวร

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2565)

การวิเคราะห์องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพของ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี

จติกา คุ้มเรือน, ชมพูนุช จิตติถาวร , ชมพูนุช จิตติถาวร , ผกามาศ ชัยรัตน์ , สันติธร ภูริภักดี

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2565)

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษา ผู้นำผลิตภัณฑ์ในธุรกิจยีนส์

วีระชัย น้อยพิทักษ์, ศิริพงศ์ รักใหม่

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2565)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าอะพาร์ตเมนต์ของประชากรกลุ่มวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต

ภณัฏชากรณ์ ยุคุณธร, สุพิชา บูรณะวิทยาภรณ์

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2565)

แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายงานครัวในธุรกิจร้านอาหาร

สุชารัตน์ ปิยะโชคไพศาล, ประวีณา คาไซ

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2565)

การจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งของธุรกิจร้านอาหารในเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มุกระวี ธุระสกุล , มุกระวี ธุระสกุล , ศิริพงศ์ รักใหม่

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว