บริการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ทุกชั้นปี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะได้รับการประกันอุบัติเหตุตามที่ลงนามยินยอมทุกคน  โดยกรมธรรม์จะมีระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่วันที่นักศึกษาได้รับการปฐมนิเทศจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
เมื่อนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ให้ไปพบแพทย์แผนปัจจุบัน  เช่น  โรงพยาบาล คลินิก (ทั้งของรัฐและเอกชน) ซึ่งนักศึกษาจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 15,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง และเก็บใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มาติดต่อที่สำนักกิจการนักศึกษา ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2303 ในวันและเวลาทำการ

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่องานบริการประกันอุบัติเหตุ
สำนักกิจการนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์  02-361-7811-3 ต่อ 128

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo