บริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

บริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร  (นศท.)
1. การเรียนวิชาทหาร จะเปิดรับสมัครให้นักศึกษาของวิทยาลัยเรียนวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 – 5
โดยติดต่อได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2303
2. การยกเว้นการเกณฑ์ทหารจะให้บริการแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาทหาร โดยทางวิทยาลัยจะทำหนังสือขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารให้ในขณะที่เรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 , 3
3. การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารแก่นักศึกษาที่ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
(เมื่ออายุถึงเกณฑ์การเรียกตัวเข้ารับราชการทหารขณะกำลังศึกษาอยู่จนกว่าจะจบการศึกษา)
4. การผ่อนผันการระดมพลเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการเป็นทหาร วิทยาลัยจะดำเนินการให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาทหาร  ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว และปลดเป็นทหารกองหนุน แต่ถูกเรียกตัวเพื่อตรวจสอบความพร้อมของการเป็นทหาร
หากช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับวันที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยจะจัดการผ่อนผันให้กับกระทรวงกลาโหม

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติดังนี้
ลักษณะคุณสมบัติ
1.  เป็นชายมีสัญชาติไทย
2.  อายุตั้งแต่ 15  ปี จนถึง 22  ปีบริบูรณ์
3.  ไม่เป็นทหารประจำการ กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว
4. กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ทำการฝึกสอนวิชาทหารในปีแรกของการศึกษา
5.  มีผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  (นศท.)
จะสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกหัดกำลังสำรองและมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก
ที่มีแผนการศึกษาวิชาทหารลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เป็นหลักฐานการสมัครได้

สิทธิและการขอรับสิทธิต่าง ๆ
1.  ในระหว่างที่เข้ารับการฝึกอบรมทหารอยู่  จะได้รับการยกเว้นการเรียกตัวมาตรวจเลือก
เข้าเป็นทหารกองประจำการในยามปกติตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2.  หากสำเร็จการฝึกวิชาทหารจะได้รับสิทธิดังนี้
ก. สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 รับราชการทหารกองประจำการ 1 ปี 6 เดือน
ถ้าร้องขอเข้ารับราชการกองประจำการจะได้รับสิทธิรับราชการเพียง 1 ปี
ข. สำเร็จชั้นปีที่ 2 รับราชการกองประจำการ 1ปี แต่ถ้าร้องขอเข้ารับราชการ
กองประจำการจะได้รับสิทธิรับราชการเพียง  6 เดือน
ค. สำเร็จชั้นปีที่ 3 ให้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน
โดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจำการ

สิทธิการแต่งตั้งยศทหาร
1.  สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 2 เมื่อสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จะได้รับยศเป็นสิบตรี
2.  ผู้สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 3 เมื่อขึ้นทะเบียนกองประจำการ และปลดเป็นกองหนุนแล้ว
จะได้รับยศเป็นสิบโท
3.  ผู้สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 4 จะได้รับแต่งตั้งยศเป็นสิบเอก
4.  ผู้สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 5 จะได้รับแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี

การรับสมัครเรียนวิชาทหาร (นศท.)
หลักฐานการสมัคร

1.1 ใบรายงานตัวที่กรอกข้อความเรียบร้อยถูกต้อง (รด.2) ขอรับได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา

1.2 รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซ.ม. (ขนาด 1 นิ้ว) หน้าตรง แต่งเครื่องแบบ นศท.
หรือ ชุดนักศึกษา
1.3 ใบรับรองการฝึกวิชาทหาร นศท. ท่านใดยังไม่มี “ใบรับรองการฝึกวิชาทหาร”
ให้ติดต่อขอรับใบรับรองการฝึกวิชาทหารได้ที่
– ศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนดินแดน ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง (สำหรับนักศึกษาที่เรียนจบ รด.  ในเขต กทม. ) หรือ
– หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง สวนเจ้าเชตุ สนามหลวง (สำหรับนักศึกษาที่เรียนจบ รด. มาจากต่างจังหวัด)
1.4   สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 1 ฉบับ
1.5   สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ
1.6   สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  1  ฉบับ

  1. กรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานดังกล่าว ส่งที่งานวิชาทหาร สำนักกิจการนักศึกษา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
    3.   ต้องไปรายงานตัว ตามกำหนดการที่ทางศูนย์การกำลังสำรองจะเป็นผู้กำหนดให้งานวิชาทหาร สำนักกิจการนักศึกษา จะเป็นผู้แจ้งนักศึกษา  ผ่านข้อมูลทาง

3.1   ให้นักศึกษาวิชาทหารดูจาก Facebook page DTC Student Affairs
3.2.  บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา

3.3   ติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักกิจการนักศึกษา ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2303 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด งานวิชาทหาร เบอร์โทรศัพท์ 097-261-1410

ขั้นตอนการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)

เปิดรับสมัครเรียนวิชาทหาร (รด.)
(ประมาณเดือน พ.ค. – มิ.ย. ของทุกปีการศึกษา)

 

เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร
(ประมาณเดือน ก.ค. ของทุกปีการศึกษา)

 

นักศึกษารายงานตัว
(ประมาณเดือน ส.ค. ของทุกปีการศึกษา)

 

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
(ประมาณเดือน ม.ค. – ก.พ. ของทุกปีการศึกษา)

 

การแต่งตั้งยศ (ว่าที่ ร.ต.)
(ประมาณเดือน เม.ย. – พ.ค. ของทุกปีการศึกษา)
แต่งตั้งยศที่แผนกเตรียมพล หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง (สวนเจ้าเชตุ)

 

ปฐมนิเทศ เรียนตามตารางภาคทฤษฎี และสอบภาคทฤษฎี
(ประมาณเดือน ส.ค. – ธ.ค. ของทุกปีการศึกษา)

 

การขอยกเว้นการตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(ช่วงเดือน ก.ย. – ต.ค. ของทุกปีการศึกษา)
สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาทหาร (รด.)
ยังไม่จบชั้นปีที่ 3

 

การนำปลดประจำการ
(ช่วงเดือน ต.ค. – พ.ย. ของทุกปีการศึกษา)
สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3 (ชาย) จะต้องนำปลดประจำการ

 

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีที่เป็นชาย มีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุครบกำหนดต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามหมายเรียกจากหน่วยงานราชการ อำเภอ/กิ่งอำเภอ/เขต ตามภูมิลำเนาทหาร แต่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาและกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือเรียกว่า “ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร” นั้น

สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานีจะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมหลักฐานเพื่อขอผ่อนผันฯ ให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาที่มีอายุครบกำหนดต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน  ยื่นหลักฐานเพื่อขอผ่อนผันในช่วงเดือนตุลาคม (ของทุกปี) ก่อนปีเข้ารับการตรวจเลือก สำนักกิจการนักศึกษา ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2303 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด งานวิชาทหาร เบอร์โทรศัพท์ 097-261-1410
ติดตามข่าวสาร และ Download แบบฟอร์มได้ที่ :
……….

กรณีมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม : สำนักกิจการนักศึกษา
02-361-7811-3 ต่อ 194

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo