บริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

บริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร  (นศท.)
1. การเรียนวิชาทหาร จะเปิดรับสมัครให้นักศึกษาของวิทยาลัยเรียนวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 – 5
โดยติดต่อได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2303
2. การยกเว้นการเกณฑ์ทหารจะให้บริการแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาทหาร โดยทางวิทยาลัยจะทำหนังสือขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารให้ในขณะที่เรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 , 3
3. การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารแก่นักศึกษาที่ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
(เมื่ออายุถึงเกณฑ์การเรียกตัวเข้ารับราชการทหารขณะกำลังศึกษาอยู่จนกว่าจะจบการศึกษา)
4. การผ่อนผันการระดมพลเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการเป็นทหาร วิทยาลัยจะดำเนินการให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาทหาร  ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว และปลดเป็นทหารกองหนุน แต่ถูกเรียกตัวเพื่อตรวจสอบความพร้อมของการเป็นทหาร
หากช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับวันที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยจะจัดการผ่อนผันให้กับกระทรวงกลาโหม

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติดังนี้
ลักษณะคุณสมบัติ
1.  เป็นชายมีสัญชาติไทย
2.  อายุตั้งแต่ 15  ปี จนถึง 22  ปีบริบูรณ์
3.  ไม่เป็นทหารประจำการ กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว
4. กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ทำการฝึกสอนวิชาทหารในปีแรกของการศึกษา
5.  มีผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  (นศท.)
จะสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกหัดกำลังสำรองและมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก
ที่มีแผนการศึกษาวิชาทหารลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เป็นหลักฐานการสมัครได้

สิทธิและการขอรับสิทธิต่าง ๆ
1.  ในระหว่างที่เข้ารับการฝึกอบรมทหารอยู่  จะได้รับการยกเว้นการเรียกตัวมาตรวจเลือก
เข้าเป็นทหารกองประจำการในยามปกติตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2.  หากสำเร็จการฝึกวิชาทหารจะได้รับสิทธิดังนี้
ก. สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 รับราชการทหารกองประจำการ 1 ปี 6 เดือน
ถ้าร้องขอเข้ารับราชการกองประจำการจะได้รับสิทธิรับราชการเพียง 1 ปี
ข. สำเร็จชั้นปีที่ 2 รับราชการกองประจำการ 1ปี แต่ถ้าร้องขอเข้ารับราชการ
กองประจำการจะได้รับสิทธิรับราชการเพียง  6 เดือน
ค. สำเร็จชั้นปีที่ 3 ให้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน
โดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจำการ

สิทธิการแต่งตั้งยศทหาร
1.  สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 2 เมื่อสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จะได้รับยศเป็นสิบตรี
2.  ผู้สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 3 เมื่อขึ้นทะเบียนกองประจำการ และปลดเป็นกองหนุนแล้ว
จะได้รับยศเป็นสิบโท
3.  ผู้สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 4 จะได้รับแต่งตั้งยศเป็นสิบเอก
4.  ผู้สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 5 จะได้รับแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี

การรับสมัครเรียนวิชาทหาร (นศท.)
หลักฐานการสมัคร

1.1 ใบรายงานตัวที่กรอกข้อความเรียบร้อยถูกต้อง (รด.2) ขอรับได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา

1.2 รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซ.ม. (ขนาด 1 นิ้ว) หน้าตรง แต่งเครื่องแบบ นศท.
หรือ ชุดนักศึกษา
1.3 ใบรับรองการฝึกวิชาทหาร นศท. ท่านใดยังไม่มี “ใบรับรองการฝึกวิชาทหาร”
ให้ติดต่อขอรับใบรับรองการฝึกวิชาทหารได้ที่
– ศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนดินแดน ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง (สำหรับนักศึกษาที่เรียนจบ รด.  ในเขต กทม. ) หรือ
– หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง สวนเจ้าเชตุ สนามหลวง (สำหรับนักศึกษาที่เรียนจบ รด. มาจากต่างจังหวัด)
1.4   สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 1 ฉบับ
1.5   สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ
1.6   สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  1  ฉบับ

 1. กรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานดังกล่าว ส่งที่งานวิชาทหาร สำนักกิจการนักศึกษา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
  3.   ต้องไปรายงานตัว ตามกำหนดการที่ทางศูนย์การกำลังสำรองจะเป็นผู้กำหนดให้งานวิชาทหาร สำนักกิจการนักศึกษา จะเป็นผู้แจ้งนักศึกษา  ผ่านข้อมูลทาง

3.1   ให้นักศึกษาวิชาทหารดูจาก Facebook page DTC Student Affairs
3.2.  บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา

3.3   ติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักกิจการนักศึกษา ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2303 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด งานวิชาทหาร เบอร์โทรศัพท์ 097-261-1410

ขั้นตอนการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)

เปิดรับสมัครเรียนวิชาทหาร (รด.)
(ประมาณเดือน พ.ค. – มิ.ย. ของทุกปีการศึกษา)

 

เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร
(ประมาณเดือน ก.ค. ของทุกปีการศึกษา)

 

นักศึกษารายงานตัว
(ประมาณเดือน ส.ค. ของทุกปีการศึกษา)

 

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
(ประมาณเดือน ม.ค. – ก.พ. ของทุกปีการศึกษา)

 

การแต่งตั้งยศ (ว่าที่ ร.ต.)
(ประมาณเดือน เม.ย. – พ.ค. ของทุกปีการศึกษา)
แต่งตั้งยศที่แผนกเตรียมพล หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง (สวนเจ้าเชตุ)

 

ปฐมนิเทศ เรียนตามตารางภาคทฤษฎี และสอบภาคทฤษฎี
(ประมาณเดือน ส.ค. – ธ.ค. ของทุกปีการศึกษา)

 

การขอยกเว้นการตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(ช่วงเดือน ก.ย. – ต.ค. ของทุกปีการศึกษา)
สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาทหาร (รด.)
ยังไม่จบชั้นปีที่ 3

 

การนำปลดประจำการ
(ช่วงเดือน ต.ค. – พ.ย. ของทุกปีการศึกษา)
สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3 (ชาย) จะต้องนำปลดประจำการ

 

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีที่เป็นชาย มีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุครบกำหนดต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามหมายเรียกจากหน่วยงานราชการ อำเภอ/กิ่งอำเภอ/เขต ตามภูมิลำเนาทหาร แต่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาและกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือเรียกว่า “ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร” นั้น

สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานีจะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมหลักฐานเพื่อขอผ่อนผันฯ ให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาที่มีอายุครบกำหนดต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน  ยื่นหลักฐานเพื่อขอผ่อนผันในช่วงเดือนตุลาคม (ของทุกปี) ก่อนปีเข้ารับการตรวจเลือก สำนักกิจการนักศึกษา ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2303 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด งานวิชาทหาร เบอร์โทรศัพท์ 097-261-1410
ติดตามข่าวสาร และ Download แบบฟอร์มได้ที่ :
……….

กรณีมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม : สำนักกิจการนักศึกษา
02-361-7811-3 ต่อ 194

Turn Your Passion Into Your Profession Learn more

logo

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Strictly Necessary Cookies
  เปิดใช้งานตลอด

  These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.Read More

 • Performance Cookies

  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance. Read More

บันทึก