งานพัฒนาอาชีพ

ให้บริการด้านนการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการได้งานทำและพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องให้แก่นักศึกษา บัณฑิต/ศิษย์เก่า โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับตำแหน่งงานและแหล่งงานทั้งลักษณะงานประจำ (Full Time) และงานพิเศษ (Part Time) เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาในระหว่างศึกษา และสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่บัณฑิต/ศิษย์เก่า การให้บริการดังนี้
1)     ดำเนินการจัดอบรมและสัมมนาให้นักศึกษา
2)     จัดอบรมหรือสัมมนาให้กับศิษย์เก่า
3)     รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ
4)     บริการให้คำปรึกษาด้านการอบรมและตำแหน่งงานแก่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
5)     ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเกี่ยวกับตำแหน่งงาน
6)     จัดทำฐานข้อมูลของสถานประกอบการ
7)     จัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษา
8)     รวบรวมฐานข้อมูลนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อแจ้งข่าวการอบรมและตำแหน่งงาน
9)     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า

 

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อแผนกพัฒนาอาชีพ
สำนักกิจการนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์  02-361-7811-3 ต่อ 127

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo