บริการด้านการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร หรือบุคคลชายโดยทั่วไปมีอายุครบ  21 ปีบริบูรณ์
จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแต่ถ้ากำลังศึกษา
อยู่ในสถานศึกษาสถานใดสถานหนึ่ง และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจคัดเลือกทหาร ก็สามารถกระทำได้แต่เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว  ต้องไป ตรวจเลือกทหารทันที

สำนักกิจการนักศึกษา จะเปิดให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้กับนักศึกษา
         2 รอบ  คือ     – (รอบแรก)         ช่วงเดือน  ส.ค. – ต.ค. ของทุกปี
                           – (รอบสุดท้าย)     ช่วงเดือน  พ.ย. – ม.ค. ของทุกปี
ให้นักศึกษาติดตามช่วงวันเวลาที่เปิดให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร
ได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัย www.dtc.ac.th/
หรือ Facebook : DTC Student Affairs
บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา

หลักฐานเอกสารมีดังนี้
–  แบบคำร้องทั่วไป  (ติดต่อขอรับได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา )
–  สำเนาใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน  สด. 9                             จำนวน  3  ฉบับ
–  สำเนาหมายเรียก  สด.35 หรือ ใบรับรองผล สด.43                   จำนวน  3  ฉบับ
–  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                           จำนวน  3  ฉบับ
–  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                         จำนวน  3  ฉบับ
–  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล (ถ้ามี)                                     จำนวน  3  ฉบับ
–  ใบรับรองการเป็นนักศึกษา                                                ตัวจริง  1  ฉบับ
สำเนา จำนวน  2  ฉบับ
– สำเนาใบลงทะเบียนค่าเทอม  (ในเทอมปัจจุบัน)                        จำนวน  1  ฉบับ
– สำเนาใบแจ้งผลการเรียน (ในเทอมล่าสุด)                               จำนวน  1  ฉบับ
(เอกสารทุกฉบับต้องสำเนาถูกต้อง และลงชื่อ-นามสกุล ให้เรียบร้อย)
เมื่อกระทรวงกลาโหมอนุญาตผ่อนผันการตรวจเลือกแล้ว วิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในทันที
ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันแล้ว  ต้องไปรับหมายเรียก  (สด.35)  อย่างเคร่งครัด  และต้องไปรายงานขานชื่อแสดงตนในวันตรวจคัดเลือกแต่ไม่ต้องรับการตรวจเลือก  หากไม่ไป  ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
วิทยาลัยจะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารให้กับผู้มาแสดงความจำนง  เพื่อขอผ่อนผันเท่านั้น
สำหรับผู้ไม่ประสงค์จะขอผ่อนผันต้องไปตรวจเลือกเป็นทหารประจำการ จะต้องรับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการเข้าประจำการในวันเวลาที่กองเรียกทันที  จะอ้างสิทธิกำลังศึกษาอยู่ไม่ได้  เมื่อปลดจากทหารประจำการแล้วจึงกลับมาศึกษาต่อตามปกติ

ความผิดฐานไม่ไปแสดงตนรับหมายเรียกตามกำหนด
1.  จำคุกไม่เกิน 3 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 300  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
2.  ชายไทยทุกคนมีหน้าที่เข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร  และจะต้องไปแสดงตนใน
วันตรวจเลือกฯ  ณ  ที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาทหารอยู่

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัย www.dtc.ac.th/
หรือ Facebook : DTC Student Affairs
บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา
ติดต่อด้วยตนเองที่  สำนักกิจการนักศึกษา ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2303 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด
งานวิชาทหาร  เบอร์โทรศัพท์  097-261-1410

นักศึกษาจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง
ได้จากข้อมูลในเบื้องต้นที่กล่าวมาในข้างต้น
ขั้นตอนการดำเนินเรื่องการขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร

เปิดให้นักศึกษาดำเนินการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
(ประมาณเดือน ส.ค. – ต.ค. (รอบแรก) และประมาณเดือน พ.ย. – ม.ค. (รอบสุดท้าย) ของทุกปีการศึกษา
นักศึกษาจะต้องดำเนินการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารทุกปีการศึกษา
จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือความรู้ไม่เกินปริญญาโท ทั้งนี้ ต้องอายุไม่เกิน 26 ปี

 

ขอคำร้องทั่วไป
(ติดต่อยื่นเอกสารด้วยตนเองที่  สำนักกิจการนักศึกษาและแนบหลักฐานการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)

 

จัดพิมพ์รายชื่อนักศึกษาที่ทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 

วิทยาลัยจะดำเนินการส่งบัญชีรายชื่อและหลักฐานกับสัสดีจังหวัดที่นักศึกษามีชื่อตามหมายเรียก (สด. 35)

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ทำเรื่องของผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (ประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค. ของทุกปีการศึกษา)
สามารถดูได้จาก บอร์ดบริเวณหน้าห้องสำนักกิจการนักศึกษา, หรือ Facebook : DTC Student Affairs
รายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการทุกปี
จนกว่าจะจบการศึกษา (ตามหมายเรียก สด. 35 ที่ระบุไว้) (ประเมาณเดือน เม.ย.ของทุกปี)

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo