สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์)

Experience-based Credit Transfer Program Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Kitchen Management

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Kitchen Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): บธ.บ. (การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Culinary Arts and Kitchen Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.B.A. (Culinary Arts and Kitchen Management)

แผนการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรจำนวน 143 หน่วยกิต (เรียนอย่างน้อย 39 หน่วยกิต, เทียบโอนได้สูงสุด 104 หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
143 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
- การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 3 หน่วยกิต
- บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจบริการ 3 หน่วยกิต
- การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 3 หน่วยกิต
- เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจบริการ 3 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
- จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต
- การจัดการทุนมนุษย์ 3 หน่วยกิต
- การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3 หน่วยกิต
- โภชนาการสำหรับการประกอบอาหาร 3 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาพิเศษ
- การสื่อสารตราสินค้า 3 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
- การออกแบบและการจัดการครัว 3 หน่วยกิต
- การสร้างสรรค์และออกแบบรายการอาหาร 3 หน่วยกิต
- สัมมนาในธุรกิจบริการ 3 หน่วยกิต
- วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 - สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2 - มกราคม 2563
ภาคการศึกษาพิเศษ - มิถุนายน 2563

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo