สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์)

Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Kitchen Management

รายชื่อคณาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์)
วิทยาลัยดุสิตธานี (กรุงเทพฯ)

ผศ. ดร. สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้

 

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
satitpong.mu@dtc.ac.th

ผศ. ดร. สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ

ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้

 

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลsatitpong.mu@dtc.ac.th

ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำลังศึกษา)

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บธ.บ. (การจัดการครัวและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
chanika.sr@dtc.ac.th

ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์

ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำลังศึกษา)

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บธ.บ. (การจัดการครัวและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลchanika.sr@dtc.ac.th

ผศ. นันธิดา แดงขาว

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
nantida.da@dtc.ac.th

ผศ. นันธิดา แดงขาว

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลnantida.da@dtc.ac.th

อรรถสิทธิ์ โอพั่ง

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
atthasit.op@dtc.ac.th

อรรถสิทธิ์ โอพั่ง

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลatthasit.op@dtc.ac.th

พชร พิริยาพร

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
phatchara.ph@dtc.ac.th

พชร พิริยาพร

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลphatchara.ph@dtc.ac.th

ชยากร ดุลยากร

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี

รัฐศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
chayakorn.du@dtc.ac.th

ชยากร ดุลยากร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี

รัฐศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลchayakorn.du@dtc.ac.th

เอกพล บุญช่วยชู

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
akkapol.bo@dtc.ac.th

เอกพล บุญช่วยชู

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลakkapol.bo@dtc.ac.th

ภาวนา จันมาลา

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศิลปศาสตร์ (คหกรรมอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
pawana.ch@dtc.ac.th

ภาวนา จันมาลา

ศึกษาศาสตร์ (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศิลปศาสตร์ (คหกรรมอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลpawana.ch@dtc.ac.th

สาธิต เมืองสมบูรณ์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์มหาบัณทิต (คหกรรมศาสตร์) สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) สาขาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
satit.mu@dtc.ac.th

สาธิต เมืองสมบูรณ์

วิทยาศาสตร์มหาบัณทิต (คหกรรมศาสตร์) สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) สาขาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลsatit.mu@dtc.ac.th

อนุชา ลีฬหาพงศธร

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการอาชีวะศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิตหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
anucha.le@dtc.ac.th

อนุชา ลีฬหาพงศธร

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการอาชีวะศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิตหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลanucha.le@dtc.ac.th

วรวรรธน์ วรกุลพัชรวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการครัวและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
warrawat.wa@dtc.ac.th

วรวรรธน์ วรกุลพัชรวัฒน์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการครัวและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลwarrawat.wa@dtc.ac.th

โสมรัศมิ์ กล่ำกล่อมจิตร์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาศาสตร์บัณทิต สาขาอุตสหกรรมอาหารและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
sommarut.kl@dtc.ac.th

โสมรัศมิ์ กล่ำกล่อมจิตร์

คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาศาสตร์บัณทิต สาขาอุตสหกรรมอาหารและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลsommarut.kl@dtc.ac.th

วชิรวิทย์ หอมบุญยงค์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Oriental Hotel Apprentice Program (OHAP), Oriental Hotel

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
wachiravit.ho@dtc.ac.th

วชิรวิทย์ หอมบุญยงค์

บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Oriental Hotel Apprentice Program (OHAP), Oriental Hotel

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลwachiravit.ho@dtc.ac.th

นิกร สุวรรณโชติ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) หมวดวิชาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) วิชาเอกอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
nikorn.su@dtc.ac.th

นิกร สุวรรณโชติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) หมวดวิชาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) วิชาเอกอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลnikorn.su@dtc.ac.th

ณฐิณี จีระลักษณกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วท.ม. (เทคโนโลยีการบริการอาหารและจัดเลี้ยง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กำลังศึกษา)

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Grand Diploma Le Cordon Bleu , London

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
nathinee.ch@dtc.ac.th

ณฐิณี จีระลักษณกุล

วท.ม. (เทคโนโลยีการบริการอาหารและจัดเลี้ยง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กำลังศึกษา)

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Grand Diploma Le Cordon Bleu , London

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลnathinee.ch@dtc.ac.th

วรญา วิทูวินิต

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี (กำลังศึกษา)

บธ.บ. (การครัวเเละศิลปการประกอบอาหาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
woraya.wi@dtc.ac.th

วรญา วิทูวินิต

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี (กำลังศึกษา)

บธ.บ. (การครัวเเละศิลปการประกอบอาหาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลworaya.wi@dtc.ac.th

เกียรติศักดิ์ สุขศรีชวลิต

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี (กำลังศึกษา)

บธ.บ. (การครัวเเละศิลปการประกอบอาหาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
kiattisak.su@dtc.ac.th

เกียรติศักดิ์ สุขศรีชวลิต

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี (กำลังศึกษา)

บธ.บ. (การครัวเเละศิลปการประกอบอาหาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลkiattisak.su@dtc.ac.th

นงเยาว์ อยู่เจริญ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
nongyao.yo@dtc.ac.th

นงเยาว์ อยู่เจริญ

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลnongyao.yo@dtc.ac.th

กรวิทย์ สักแกแก้ว

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) หมวดวิชาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
korawit.sa@dtc.ac.th

กรวิทย์ สักแกแก้ว

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) หมวดวิชาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลkorawit.sa@dtc.ac.th

ณิชากร วงศ์สุนพรัตน์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
nichakorn.wo@dtc.ac.th

ณิชากร วงศ์สุนพรัตน์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลnichakorn.wo@dtc.ac.th

ขนิษฐา นิยมวงศ์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์บัณทิต (คหกรรมศาสตร์) สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
kanitta.ni@dtc.ac.th

ขนิษฐา นิยมวงศ์

วิทยาศาสตร์บัณทิต (คหกรรมศาสตร์) สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลkanitta.ni@dtc.ac.th

ศิรินุช เศรษฐพานิช

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยลัยอัสสัมชัญ

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
sirinuj.se@dtc.ac.th

ศิรินุช เศรษฐพานิช

บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยลัยอัสสัมชัญ

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลsirinuj.se@dtc.ac.th

ธมกร คุณวรานนท์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

คหกรรมศาสตร์บัณฑิต – สาขาอาหาร โภชนาการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
thomakorn.kh@dtc.ac.th

ธมกร คุณวรานนท์

คหกรรมศาสตร์บัณฑิต – สาขาอาหาร โภชนาการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลthomakorn.kh@dtc.ac.th

ถนอมศักดิ์ เบ็ญจสมิตโยธิน

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Máster Propio en Pastelería de Vanguardia y Postres en Restaurante, CEU-Cardenal Herrera Universidad, สเปน

วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
thanomsak@be@dtc.ac.th

ถนอมศักดิ์ เบ็ญจสมิตโยธิน

Máster Propio en Pastelería de Vanguardia y Postres en Restaurante, CEU-Cardenal Herrera Universidad, สเปน

วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลthanomsak@be@dtc.ac.th

ตุลยวัต ดาวพิเศษ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

มหาบัณฑิตบริหารอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
tulyawat.da@dtc.ac.th

ตุลยวัต ดาวพิเศษ

มหาบัณฑิตบริหารอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลtulyawat.da@dtc.ac.th

นิรวิทธ์ โพธิ์ปัญญาศักดิ์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
nirawit.ph@dtc.ac.th

นิรวิทธ์ โพธิ์ปัญญาศักดิ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลnirawit.ph@dtc.ac.th

ฉวีวรรณ สุขศรี

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภัตตาคารและโรงแรม

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
chaweewan.su@dtc.ac.th

ฉวีวรรณ สุขศรี

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภัตตาคารและโรงแรม

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมลchaweewan.su@dtc.ac.th

ภีรภาส คัมภีริชยา

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ  

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร 

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล

ภีรภาส คัมภีริชยา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ  

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร 

โทรศัพท์0-2361-7811-3
อีเมล

Turn Your Passion Into Your Profession Learn more

Contact us!
Campus Tour!
Follow us!
logo

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • Strictly Necessary Cookies
    เปิดใช้งานตลอด

    These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.Read More

  • Performance Cookies

    These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance. Read More

บันทึก