สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์)

Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Kitchen Management

ทำไมต้องเรียนที่ Dusit Thani College

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์)

วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นสถาบันการศึกษาในเครือกลุ่มธุรกิจโรงแรมดุสิตธานี มีการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมการบริการและการโรงแรมมายาวนาน มีการขยายธุรกิจการโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยการเรียนการสอนจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในชั้นเรียนให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติการจำหน่ายอาหารแบบครบวงจรในห้องอาหารมะฮอกกานี และคอฟฟี่ชอปของวิทยาลัย โดยได้รับการถ่ายทอดการเรียนรู้ต่าง ๆ จากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานในโรงแรมและมีความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการครัวและการประกอบอาหาร

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมสนับสนุนผู้ที่มีใจรักในงานบริการด้านการจัดการครัว และการประกอบอาหารให้เติบโตก้าวหน้า จุดเด่นของวิทยาลัย คือ มีพันธมิตรเป็นโรงแรมเครือดุสิตธานี ซึ่งเป็นโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของประเทศไทยและก่อตั้งมาแล้วยาวนานกว่า 40 ปี นักศึกษาจะได้ฝึกงานและมีโอกาสได้เข้าทำงานในโรงแรมชั้นนำหลังจบการศึกษา

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 - สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2 - มกราคม 2563
ภาคการศึกษาพิเศษ - มิถุนายน 2563

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo