หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Kitchen Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

ชั้นปี ค่าเล่าเรียน เทอม 1 ค่าเล่าเรียน เทอม 2
ชั้นปี 1 50,390 บาท 68,470 บาท
ชั้นปี 2 76,470 บาท 64,370 บาท
ชั้นปี 3 11,270 บาท 72,270 บาท
ชั้นปี 4 44,970 บาท 60,870 บาท
ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 454,550 บาท
หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo