หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Kitchen Management

รายชื่อคณาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
วิทยาลัยดุสิตธานี (กรุงเทพฯ)

blank

อาจารย์ ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้

 

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
satitpong.mu@dtc.ac.th

อาจารย์ ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ

ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำลังศึกษา)

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บธ.บ. (การจัดการครัวและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
chanika.sr@dtc.ac.th

อาจารย์ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์

ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำลังศึกษา)

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บธ.บ. (การจัดการครัวและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์นันธิดา แดงขาว

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
nantida.da@dtc.ac.th

อาจารย์นันธิดา แดงขาว

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์อรรถสิทธิ์ โอพั่ง

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
atthasit.op@dtc.ac.th

อาจารย์อรรถสิทธิ์ โอพั่ง

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์ฉวีวรรณ สุขศรี

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

บธ.บ. (การจัดการครัวและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
chaweewan.su@dtc.ac.th

อาจารย์ฉวีวรรณ สุขศรี

บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

บธ.บ. (การจัดการครัวและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์กษมา ฤดีชื่น

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Associated Diploma in Hotel Operation Management, “Les Roches” Hotel Management School, Bluche, Switzerland

วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ. (วิทยาศาตร์การอาหาร และโภชนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
kasama.ru@dtc.ac.th

อาจารย์กษมา ฤดีชื่น

Associated Diploma in Hotel Operation Management, “Les Roches” Hotel Management School, Bluche, Switzerland

วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ. (วิทยาศาตร์การอาหาร และโภชนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์พชร พิริยาพร

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
phatchara.ph@dtc.ac.th

อาจารย์พชร พิริยาพร

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์สายน้ำ ดิษฐนารี

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วท.ม. (โภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. (โภชนวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
sainam.di@dtc.ac.th

อาจารย์สายน้ำ ดิษฐนารี

วท.ม. (โภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. (โภชนวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์ชยากร ดุลยากร

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
chayakorn.du@dtc.ac.th

อาจารย์ชยากร ดุลยากร

บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์เอกพล บุญช่วยชู

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
akkapol.bo@dtc.ac.th

อาจารย์เอกพล บุญช่วยชู

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์ภาวนา จันมาลา

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศษ.ม. (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.บ. (คหกรรมอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
pawana.ch@dtc.ac.th

อาจารย์ภาวนา จันมาลา

ศษ.ม. (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.บ. (คหกรรมอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์สาธิต เมืองสมบูรณ์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
satit.mu@dtc.ac.th

อาจารย์สาธิต เมืองสมบูรณ์

วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์อนุชา ลีฬหาพงศธร

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศษ.ม. (การจัดการอาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
anucha.le@dtc.ac.th

อาจารย์อนุชา ลีฬหาพงศธร

ศษ.ม. (การจัดการอาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์วรวรรธน์ วรกุลพัชรวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

บธ.บ (การจัดการครัวและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
warrawat.wa@dtc.ac.th

อาจารย์วรวรรธน์ วรกุลพัชรวัฒน์

บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

บธ.บ (การจัดการครัวและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์โสมรัศมิ์ กล่ำกล่อมจิตร์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศค.บ (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช)

วท.บ (อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
sommarut.kl@dtc.ac.th

อาจารย์โสมรัศมิ์ กล่ำกล่อมจิตร์

ศค.บ (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช)

วท.บ (อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์อรรถพล ทองสิมา

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
ahtapol.th@dtc.ac.th

อาจารย์อรรถพล ทองสิมา

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์วชิรวิทย์ หอมบุญยงค์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Oriental Hotel Apprentice Program (OHAP), Oriental Hotel

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
wachiravit.ho@dtc.ac.th

อาจารย์วชิรวิทย์ หอมบุญยงค์

บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Oriental Hotel Apprentice Program (OHAP), Oriental Hotel

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์ชุติพร วุฒิ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
chutiporn.wo@dtc.ac.th

อาจารย์ชุติพร วุฒิ

วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์นิกร สุวรรณโชติ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำลังศึกษา)

ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (ศ.ศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
nikorn.su@dtc.ac.th

อาจารย์นิกร สุวรรณโชติ

วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำลังศึกษา)

ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (ศ.ศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์ณฐิณี จีระลักษณกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

วท.ม. (เทคโนโลยีการบริการอาหารและจัดเลี้ยง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กำลังศึกษา)

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Grand Diploma Le Cordon Bleu , London

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
nathinee.ch@dtc.ac.th

อาจารย์ณฐิณี จีระลักษณกุล

วท.ม. (เทคโนโลยีการบริการอาหารและจัดเลี้ยง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กำลังศึกษา)

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Grand Diploma Le Cordon Bleu , London

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์อชิระ สัจจธนวัต

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี (กำลังศึกษา)

นศ.บ. (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Certificate (Western-Thai Cuisine) Dusit Thani College

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
achira.sa@dtc.ac.th

อาจารย์อชิระ สัจจธนวัต

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี (กำลังศึกษา)

นศ.บ. (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Certificate (Western-Thai Cuisine) Dusit Thani College

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์วรญา วิทูวินิต

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี (กำลังศึกษา)

บธ.บ. (การครัวเเละศิลปการประกอบอาหาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
woraya.wi@dtc.ac.th

อาจารย์วรญา วิทูวินิต

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี (กำลังศึกษา)

บธ.บ. (การครัวเเละศิลปการประกอบอาหาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์กฤษณ์รภัส ขุนแผน

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี (กำลังศึกษา)

บธ.บ. (การครัวเเละศิลปการประกอบอาหาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
kritrapus.ku@dtc.ac.th

อาจารย์กฤษณ์รภัส ขุนแผน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี (กำลังศึกษา)

บธ.บ. (การครัวเเละศิลปการประกอบอาหาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
blank

อาจารย์เกียรติศักดิ์ สุขศรีชวลิต

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี (กำลังศึกษา)

บธ.บ. (การครัวเเละศิลปการประกอบอาหาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
kiattisak.su@dtc.ac.th

อาจารย์เกียรติศักดิ์ สุขศรีชวลิต

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) วิทยาลัยดุสิตธานี (กำลังศึกษา)

บธ.บ. (การครัวเเละศิลปการประกอบอาหาร) วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo