หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Kitchen Management

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Kitchen Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): บธ.บ. (การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Culinary Arts and Kitchen Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.B.A. (Culinary Arts and Kitchen Management)

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

ชั้นปีที่ 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
การศึกษาในชั้นปีที่หนึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการในวงกว้าง พร้อมทั้งหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานทั่วไป ในปีนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการซึ่งรวมไปถึงความหมายอย่างลึกซึ้งของอุตสาหกรรมบริการที่สำคัญ บทบาทและผลกระทบต่างๆ ต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ รวมไปถึงนวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทยในปัจจุบัน

คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
นอกเหนือจากการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการและหลักสูตรการศึกษาทั่วไปแล้วนั้น นักศึกษาจะได้รับการอบรมทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานี รวมทั้งเรียนรู้และเข้าใจมารยาททางสังคม จิตวิทยาในการให้บริการ การวางแผน ความสามัคคี  การศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ชั้นปีที่ 2: องค์ประกอบในทางธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรม

หลักความรู้ทางธุรกิจและพื้นฐานของศิลปะการประกอบอาหาร
หมวดการศึกษาในปีนี้มีบทบาทสำคัญในทางธุรกิจ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในหมวดวิชาที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจ อาทิเช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย บัญชีธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถิติธุรกิจ นอกเหนือจากวิชาดังกล่าวแล้วนักศึกษายังจะได้เรียนรู้พื้นฐานของศิลปะการประกอบอาหารเบื้องต้น การทำเบเกอรี่ การประกอบอาหารตะวันตก และการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งทั้งหมวดวิชาเหล่านี้จะทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพองค์ประกอบของหน่วยงานในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ

ชั้นปีที่ 3: การจัดการและการพัฒนาร้านอาหาร

การจัดการและการพัฒนาร้านอาหาร
หลังจากที่ได้เรียนรู้รายละเอียดในเชิงลึกและได้ปฏิบัติมากขึ้นในชั้นเรียน ในปีนี้นักศึกษาจะได้เพิ่มเติมความรู้ในส่วนของการประกอบอาหาร ทฤษฎีและความรู้เกี่ยวกับอาหาร และหลักสูตรการจัดการร้านอาหารซึ่งรวมไปถึงอาหารไทย โภชนาการอาหาร การจัดการบริการจัดเลี้ยง การจัดการและพัฒนาร้านอาหาร การวางแผนดำเนินงานและการควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม และการประกอบอาหารอาหารเอเชีย

การฝึกปฏิบัติภาคสนาม: มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติในสถานที่ทำงาน
นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานครั้งแรกเพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาหารจากการฝึกอบรมการประกอบอาหารตะวันตกในโรงแรมและรีสอร์ทต่างๆ  โดยนักศึกษาสามารถติดต่อหน่วยงานนั้น ๆ โดยตรง หรือปรึกษาอาจารย์ในฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อขอให้จัดสรรหาที่ฝึกปฏิบัติงานให้การฝึกปฏิบัติงานจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์แบบมืออาชีพ ได้ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย การจัดสรรตนเอง การแก้ปัญหา การยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ รวมทั้งการประกอบอาหารและนำเสนอถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาแล้วจากปีที่ผ่านมา

ชั้นปีที่ 4: การจัดการเชิงกลยุทธ์

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ในปีสุดท้ายนี้นักศึกษาจะจบการศึกษาและได้รับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจหลังจากที่ได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้สำเร็จการศึกษา หมวดการศึกษาเพิ่มเติมที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในปีนี้ได้แก่การพยากรณ์ธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์และวิธีการวิจัย และในปีการศึกษาสุดท้ายนี้ นักศึกษาจะได้ศึกษาเพิ่มเติมอย่างมืออาชีพในด้านศิลปะการประกอบอาหาร การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมบริการ และวิชาเลือกอื่นๆ ตามความถนัดของแต่ละคน

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม: มุ่งเน้นไปที่การฝึกปฏิบัติในสถานที่ทำงานจริง
การฝึกปฏิบัติงานครั้งสุดท้ายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ของนักศึกษาโดยการฝึกอบรมในทักษะการกำกับดูแลและการบริหารจัดการโดยการฝึกอบรมในการประกอบอาหารเอเชียในโรงแรมและรีสอร์ท รวมทั้งเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบวินัย ความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นการจัดการตนเองในการตัดสินใจ รายงานปัญหาที่เกิดแก้รักษาจริยธรรมวิชาชีพและการทำและนำเสนอ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอก 51 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4. การฝึกปฏิบัติภาคสนามและ การศึกษาความรู้เฉพาะเรื่อง 1,500 ชั่วโมง 9 หน่วยกิต

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 - 19 สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2 - 6 มกราคม 2563


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตรTurn Your Passion Into Your Profession Learn more

logo

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • Strictly Necessary Cookies
    เปิดใช้งานตลอด

    These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.Read More

  • Performance Cookies

    These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance. Read More

บันทึก