หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Kitchen Management

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Kitchen Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): บธ.บ. (การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Culinary Arts and Kitchen Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.B.A. (Culinary Arts and Kitchen Management)

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

ชั้นปีที่ 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
การศึกษาในชั้นปีที่หนึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการในวงกว้าง พร้อมทั้งหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานทั่วไป ในปีนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการซึ่งรวมไปถึงความหมายอย่างลึกซึ้งของอุตสาหกรรมบริการที่สำคัญ บทบาทและผลกระทบต่างๆ ต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ รวมไปถึงนวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทยในปัจจุบัน

คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
นอกเหนือจากการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการและหลักสูตรการศึกษาทั่วไปแล้วนั้น นักศึกษาจะได้รับการอบรมทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะดุสิตธานี รวมทั้งเรียนรู้และเข้าใจมารยาททางสังคม จิตวิทยาในการให้บริการ การวางแผน ความสามัคคี  การศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ชั้นปีที่ 2: องค์ประกอบในทางธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรม

หลักความรู้ทางธุรกิจและพื้นฐานของศิลปะการประกอบอาหาร
หมวดการศึกษาในปีนี้มีบทบาทสำคัญในทางธุรกิจ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในหมวดวิชาที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจ อาทิเช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย บัญชีธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถิติธุรกิจ นอกเหนือจากวิชาดังกล่าวแล้วนักศึกษายังจะได้เรียนรู้พื้นฐานของศิลปะการประกอบอาหารเบื้องต้น การทำเบเกอรี่ การประกอบอาหารตะวันตก และการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งทั้งหมวดวิชาเหล่านี้จะทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพองค์ประกอบของหน่วยงานในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ

ชั้นปีที่ 3: การจัดการและการพัฒนาร้านอาหาร

การจัดการและการพัฒนาร้านอาหาร
หลังจากที่ได้เรียนรู้รายละเอียดในเชิงลึกและได้ปฏิบัติมากขึ้นในชั้นเรียน ในปีนี้นักศึกษาจะได้เพิ่มเติมความรู้ในส่วนของการประกอบอาหาร ทฤษฎีและความรู้เกี่ยวกับอาหาร และหลักสูตรการจัดการร้านอาหารซึ่งรวมไปถึงอาหารไทย โภชนาการอาหาร การจัดการบริการจัดเลี้ยง การจัดการและพัฒนาร้านอาหาร การวางแผนดำเนินงานและการควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม และการประกอบอาหารอาหารเอเชีย

การฝึกปฏิบัติภาคสนาม: มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติในสถานที่ทำงาน
นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานครั้งแรกเพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาหารจากการฝึกอบรมการประกอบอาหารตะวันตกในโรงแรมและรีสอร์ทต่างๆ  โดยนักศึกษาสามารถติดต่อหน่วยงานนั้น ๆ โดยตรง หรือปรึกษาอาจารย์ในฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อขอให้จัดสรรหาที่ฝึกปฏิบัติงานให้การฝึกปฏิบัติงานจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์แบบมืออาชีพ ได้ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย การจัดสรรตนเอง การแก้ปัญหา การยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ รวมทั้งการประกอบอาหารและนำเสนอถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาแล้วจากปีที่ผ่านมา

ชั้นปีที่ 4: การจัดการเชิงกลยุทธ์

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ในปีสุดท้ายนี้นักศึกษาจะจบการศึกษาและได้รับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจหลังจากที่ได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้สำเร็จการศึกษา หมวดการศึกษาเพิ่มเติมที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในปีนี้ได้แก่การพยากรณ์ธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์และวิธีการวิจัย และในปีการศึกษาสุดท้ายนี้ นักศึกษาจะได้ศึกษาเพิ่มเติมอย่างมืออาชีพในด้านศิลปะการประกอบอาหาร การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมบริการ และวิชาเลือกอื่นๆ ตามความถนัดของแต่ละคน

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม: มุ่งเน้นไปที่การฝึกปฏิบัติในสถานที่ทำงานจริง
การฝึกปฏิบัติงานครั้งสุดท้ายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ของนักศึกษาโดยการฝึกอบรมในทักษะการกำกับดูแลและการบริหารจัดการโดยการฝึกอบรมในการประกอบอาหารเอเชียในโรงแรมและรีสอร์ท รวมทั้งเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบวินัย ความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นการจัดการตนเองในการตัดสินใจ รายงานปัญหาที่เกิดแก้รักษาจริยธรรมวิชาชีพและการทำและนำเสนอ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอก 51 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4. การฝึกปฏิบัติภาคสนามและ การศึกษาความรู้เฉพาะเรื่อง 1,500 ชั่วโมง 9 หน่วยกิต

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 - 19 สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2 - 6 มกราคม 2563


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตร
  • กรุณากรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo