สมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรที่สมัคร: หลักสูตรเทียนอบ น้ำปรุง และขนมไทย
วันที่ฝึกอบรม: 17-18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ค่าฝึกอบรม: 10,400 บาท

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo