เงื่อนไขการสมัครเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น

การขอเงินคืนค่าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

(เฉพาะอุตสาหกรรมบริการ(HAP) และหลักสูตรการประกอบอาหารไทยมืออาชีพ)

  1. ผู้เข้าอบรมที่ขอลาออกก่อนการเปิดอบรม 2 สัปดาห์ จะต้องถูกหักค่าอบรม 50% จากอัตราค่าอบรมของหลักสูตรนั้นๆ
    ยกเว้น กรณีดังต่อไปน้ี วิทยาลัยฯ จะคืนเงินใหเ้ต็มจำนวน1.1 ตรวจร่างกายไม่ผ่าน (ต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน)1.1 ตรวจร่างกายไม่ผ่าน (ต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน)
    1.2 เกิดอุบัติเหตุหรือไม่สบาย (ต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน)
  2. ผู้เข้าอบรมที่ขอลาออกหลังจากเปิดอบรมแล้ว หรือผู้ที่ไม่เข้ารับการอบรม จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าอบรมคืน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

หมายเหตุ

เอกสารทางการศึกษาและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าอบรมที่วิทยาลัยดุสิตธานี จะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันเปิดอบรม หากวิทยาลัยฯ ตรวจพบว่าเอกสารใดๆ เป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด รวมทั้งการแจ้งข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อมูลใดๆ

“วิทยาลัยฯ จะพิจารณาให้พ้นสภาพและยกเลิกใบประกาศนียบัตรโดยทันที”

หากผู้เข้าฝึกอบรมมีความประพฤติหรือแต่งกายผิดระเบียบไม่เหมาะสมหรือเป็นผู้วิกลจริต

“วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาติให้เข้าฝึกอบรม และไม่ให้ประกาศนียบัตร โดยไม่คืนค่าฝึกอบรม”

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo