สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. กรอกใบสมัคร

ผู้สมัคร กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์

2. แนบเอกสารการสมัคร

ผู้สมัครเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 5 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
3. ชำระเงินค่าสมัคร

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 1,000 บาท โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

(ค่าสมัครจะถูกนำไปเป็นส่วนลดจากค่าลงทะเบียนเรียนเทอมแรก)

4. แจ้งโอนเงิน

หลักจากชำระเงินค่าสมัคร สามารถ
แจ้งโอนเงิน ได้ผ่านหน้าเว็บไซต์

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo