เกี่ยวกับวารสาร

ความเป็นมา

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานีISSN1906-070X เป็นวารสารวิชาการของวิทยาลัยดุสิตธานี มีการดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา วารสารวิทยาลัยดุสิตธานียังคงคุณภาพของเนื้อหาสาระทางวิชาการ ครอบคลุมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ บริหารธุรกิจ และด้านการศึกษา กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาและคัดเลือกบทความที่ลงตีพิมพ์ โดยทุกบทความได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อนลงตีพิมพ์ ตามกระบวนการจัดทำวารสารทางวิชาการอย่างเข้มงวด กองบรรณาธิการวารสารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพสูงขึ้นจนถึงระดับนานาชาติในอนาคต

วัตถุประสงค์ของวารสาร (Aims)    

 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมบริการโดยเฉพาะด้าน การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร การท่องเที่ยว การโรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม การจัดการนิทรรศการและการประชุม ตลอดจนด้านบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ และการศึกษา ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยการสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ เสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยแก่สังคมทั่วไป

นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Scope)

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี มีความยินดีที่จะรับตีพิมพ์บทความวิจัย (Research Article)และบทความวิชาการ (Academic Article)และงานสร้างสรรค์ของผู้เขียนที่เป็นนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรมบริการ การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร การท่องเที่ยว การโรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม การจัดการนิทรรศการและการประชุม บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ และการศึกษา และงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการที่แสดงออกทางศิลปะอันเป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ หรืองานที่ได้รับสิทธิบัตร เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้ หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาหรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดผลงานหรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้นโดย

 1. บทความวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์ทุกเรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย จำนวน 2-3ท่าน/บทความ
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double -blind Peer Review)
 3. บทความ ข้อความ ภาพประกอบและตารางประกอบที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
 4. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
 5. บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง หรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารทราบจะเป็นพระคุณยิ่ง

กำหนดพิมพ์เผยแพร่

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี กำหนดออกเผยแพร่ราย 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

 • ฉบับที่ 1มกราคม – เมษายน
 • ฉบับที่ 2พฤษภาคม – สิงหาคม
 • ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 

สถานที่จัดพิมพ์

บริษัท เอเชีย ดิจิตอล การพิมพ์ จำกัด 21/19-20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ10900โทรศัพท์ 02579 7900-1 02579 1155โทรสาร 02579 7906

E-mail: asia.dp@gmail.com

 

กองบรรณาธิการ

เจ้าของ

วิทยาลัยดุสิตธานี

ที่ปรึกษา                                                                       

ดร.อรรถเวทย์  พฤกษ์สถาพร                                               รักษาการอธิการบดี

บรรณาธิการ

ดร.ศิริพงศ์  รักใหม่                                                               รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณประคอง  ตันเสถียร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา  ภาษีผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  นนทศักดิ์ มหาวิทยาลัยสยาม
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย  จารุจิตติพันธ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา  ธรรมกิตติภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดี  สุทธินรากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  รัตนวงษ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อุตสาหจิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี  อิสิชัยกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์  นิยมญาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
15. รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์  ประทุมราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16. รองศาสตราจารย์จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา  ตั้งประภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  จันทร์เพ็ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุนิสา  ทดลา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพศรี  ธรรมวิริยะวงศ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรณ์  วงศ์อรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน

1. ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. นางสาวเยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ
3. ดร.วิลาสินี  ยนต์วิกัย รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4. นางสายพิน  เดชเรือง รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
5. นางสาวฌานิกา ศรีวรรณวิทย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
6. นายวัชรากร  มยุรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
7. ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมกิจการครัวไทย
8. นายศักดา กาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
9. นางณัฏฐ์นรี เพิ่มทอง ผู้จัดการอาวุโสแผนกพัฒนาตำราและวารสาร
10. นายจอมทัพ ขวัญราช ผู้จัดการอาวุโสแผนกประกันคุณภาพการศึกษา
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์พงษ์  มั่นหลำ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และรักษาการผู้จัดการอาวุโสแผนกวิจัย
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวจี  แตงอ่อน อาจารย์สำนักวิชาบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
13. Assistant Professor, Akhilesh Trivedi, Ph.D. อาจารย์สำนักวิชาบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  นาคสุวรรณ์ อาจารย์สำนักวิชาบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
15. นายพรทิวัตต์  โสดา เจ้าหน้าที่กราฟิค

 

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Reviewers)

1. ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา  เฉลยทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  นัยวิกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  ธรรมรักษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5.รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์  จันโททัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6.รองศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณา  คุณารักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน  ทองแก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8.รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  อภิบุณโยภาส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9.รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์  อัตพุฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10.รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ไชยโส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี  แกมเกตุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  ไทยพานิช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์  วงษ์อยู่น้อย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์  พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง  สืบสมาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
17. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์  ชูชม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18. รองศาสตราจารย์ทองฟู  ศิริวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19. รอง ศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล มหาวิทยาลัยบูรพา
20. รองศาสตราจารย์ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21. รองศาสตราจารย์วลัย  หุตะโกวิท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
22. รองศาสตราจารย์อนุกูล  พลศิริ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ภัทราวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  หงษ์ศิริวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี  นนทศักดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ยิ้มอ่อน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
28. ดร.จินตนัย  ไพรสณฑ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
29. ดร.สิทธิชัย  ฝรั่งทองแย้มบริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมหิดล

                                 

 

 

Turn Your Passion Into Your Profession Learn more

logo

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Strictly Necessary Cookies
  เปิดใช้งานตลอด

  These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.Read More

 • Performance Cookies

  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance. Read More

บันทึก