ดร.กิ่งกนก เสาวภาพงศ์

ดร.กิ่งกนก เสาวภาพงศ์

อาจารย์ประจำคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสำเร็จไม่ได้ได้มาโดยไม่อาศัยความมุ่งมั่น ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปีในรั้วมะฮอกกานีได้มอบพลังแห่งความมุ่งมั่น ความรู้ และประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียน จากอาจารย์ผู้รู้ลึกรู้จริงในศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การบริหารธุรกิจ การบริการ วิทยาลัยดุสิตธานีสามารถทำให้นักศึกษาที่เข้าไปเรียนสามารถจบออกมาแล้วทำงานได้จริงในสายงานนั้น ๆ จากคำขวัญของวิทยาลัยที่กล่าวว่า “Success Through Wisdom” เป็นคำขวัญที่ขาพเจ้ายึดมั่นเสมอมา ปัญญา คือ สิ่งที่วิทยาลัยดุสิตธานีมอบให้ ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ แต่รวมถึงกระบวนการทางความคิด ความมุ่งมั่น และการยึดมั่นในจุดหมาย จนนำมาสู่ความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo