#title

วิธีการรับสมัคร

การรับสมัคร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) รับรองโดยสถาบันสอนการโรงแรมโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์                 

การรับสมัคร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการภัตตาคารและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรโครงการร่วมมือระหว่างสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี


การรับสมัคร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) รับรองโดยสถาบันสอนการโรงแรมโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

1. กำหนดการรับสมัคร

ภาคต้น

รับสมัคร    มกราคม – กรกฎาคม

ภาคปลาย

รับสมัคร     กันยายน-มกราคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

• หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)  จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ปวช. หริอเทียบเท่า

2. การรับสมัครและการสอบคัดเลือก

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบคัดเลือก โดยแบ่งออกเป็นการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

- การสอบข้อเขียนทุกสาขาวิชาทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์

- ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบ TOEFL อย่างต่ำ 525 คะแนน (IBT 71, CBT 197) และ/หรือ คะแนนสอบ IELTS อย่างต่ำ 6.0 หน่วย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนสอบภาษาอังกฤษเข้าศึกษา  แต่ต้องสอบสัมภาษณ์

- ผู้สมัครที่มีคะแนน SAT อย่างต่ำ 1,000 คะแนน(Evidence-based Reading and Writing >= 500 and Matthemetics >= 500) จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียนทั้งสอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ แต่ต้องสอบสัมภาษณ์ และยกเว้นการสอบ TOEFL ITP ทั้งนี้ผู้รับสมัครต้องมีเอกสารยืนยันผลคะแนนประกอบด้วย

3. เอกสารประกอบการสมัคร  

 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ใบ ร.บ.) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาใบสุทธิ หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองผลสอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ (TOEFL/IELTS/SAT)
 • เรียงความภาษาอังกฤษบรรยายความสนใจในหลักสูตรนี้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ 
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มวิทยาลัย) 

4. วิธีการสมัคร

สมัครโดยตรงที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

ขึ้นไปข้างบน


การรับสมัคร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการภัตตาคารและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรโครงการร่วมมือระหว่างสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี

1. กำหนดการรับสมัคร

ภาคต้น

รับสมัคร     มกราคม – กรกฎาคม

ภาคปลาย

รับสมัคร     กันยายน-มกราคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

• หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)  จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ปวช. หริอเทียบเท่า
• หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส.หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่ใกล้เคียง  เช่น  การโรงแรม การท่องเที่ยว การจัดการ การขาย/การตลาด การบัญชี การเงิน/การธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารและโภชนาการ

2. การรับสมัครและการสอบคัดเลือก

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบคัดเลือก โดยแบ่งออกเป็นการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

- การสอบข้อเขียนทุกสาขาวิชาทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) สอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์

- ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบ TOEFL อย่างต่ำ 500  คะแนน (IBT 61, CBT 173) และ/หรือ คะแนนสอบ IELTS อย่างต่ำ 5.5 หน่วย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนสอบภาษาอังกฤษเข้าศึกษา  แต่ต้องสอบสัมภาษณ์

- ผู้สมัครที่มีคะแนน SAT อย่างต่ำ 1,000 คะแนน(Evidence-based Reading and Writing >= 500 and Matthemetics >= 500) จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียนทั้งสอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ แต่ต้องสอบสัมภาษณ์ และยกเว้นการสอบ TOEFL ITP ทั้งนี้ผู้รับสมัครต้องมีเอกสารยืนยันผลคะแนนประกอบด้วย

3. เอกสารประกอบการสมัคร  

 • ใบสมัครของวิทยาลัย
 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ใบ ร.บ.) จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาใบสุทธิ หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ
 • ใบรับรองผลสอบภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (TOEFL/IELTS/SAT)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มวิทยาลัย) 

4. วิธีการสมัคร

สมัครโดยตรงที่ วิทยาลัยดุสิตธานี 

 ขึ้นไปข้างบน


 

FaLang translation system by Faboba